Quo vadis? Θέλουμε ορθόδοξη και δημοκρατική Ελλάδα; Στώμεν καλώς.

iphpa logo

Μὴ ἀνεχόμεθα περαιτέρω τοὺς ἀντιχριστιανικοὺς καὶ σοδομιτικοὺς νόμους. Ἄς ἀγωνισθοῦμε ὅλοι γιὰ ἀναστύλωσι τῶν ἠθικῶν καὶ πνευματικῶν ἀξιῶν, ποὺ ἔχουν κατακρημνισθῆ. Τό «προλαμβάνειν» εἶναι ἡ μόνη σωτηρία, ἀντιθέτως δὲ τό «θεραπεύειν» εἶναι ἄκρως ἐπίπονο καὶ ἀναποτελεσματικό …

 ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ

ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΜΟΥΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
τηλ. 210 3254321-2 fax. 210 3236978

e-mail: fot_gram@otenet.gr
ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr


QUO VADIS?

( ΠΟΥ ΒΑΔΙΖΟΥΜΕ ; ; ; )

 

ΘΕΛΟΥΜΕ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ;

 

ΣΤΩΜΕΝ ΚΑΛΩΣ-

 ΑΣ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΤΙΣ ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΑΣ

ΠΡΟΤΟΥ ΑΥΡΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ

 

(Ἐδημοσιεύθη εἰς τὸ περιοδικόν μας «Φωτεινὴ Γραμμή» τεῦχος 59, σελ. 76-81)

19.6.2014

 

1. Μὴ ἀνεχόμεθα περαιτέρω τοὺς ἀντιχριστιανικοὺς καὶ σοδομιτικοὺς νόμους. Ἄς ἀγωνισθοῦμε ὅλοι γιὰ ἀναστύλωσι τῶν ἠθικῶν καὶ πνευματικῶν ἀξιῶν, ποὺ ἔχουν κατακρημνισθῆ.

 

2. Τό «προλαμβάνειν» εἶναι ἡ μόνη σωτηρία, ἀντιθέτως δὲ τό «θεραπεύειν» εἶναι ἄκρως ἐπίπονο καὶ ἀναποτελεσματικό …

 

3. Συγχαίρουμε ὅλες τὶς δυνάμεις ἀντιστάσεως, οἱ ὁποῖες ὑπὸ λίαν ἀντίξοοες συνθῆκες ἀγωνίζονται ἐναντίον τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων, ποὺ ἀμέσως καὶ ἐμμέσως νυχθημερὸν ἐργάζονται γιὰ τὴν ἰσοπέδωσι τῶν πάντων.

 

4. Ὅπως καὶ ἄλλοτε ἔχουμε ἀναφέρει, ὑπάρχουν οἱ τάσεις τοῦ καλοῦ καὶ τοῦ κακοῦ καὶ ἀναλόγως τὸ περιβάλλον, στὸ ὁποῖο ζοῦμε, καὶ τὴν ἀγωγή, ποὺ μᾶς δίνουν, τὸ ἕνα δυναμώνει καὶ τὸ ἄλλο παραμένει ἀτροφικό. Ἔτσι δημιουργεῖται ἕνα κενὸ καὶ φυσικὸς νόμος εἶναι τὸ κενὸ νὰ πληροῦται.

Ὁ κάθε ἄνθρωπος ἔχει τὴν τάσι νὰ ἀσχολῆται μὲ κάτι. Οἱ ἔχοντες τὴν συγκυρία νὰ ἔχουν γονεῖς πλούσιους καὶ προπαντὸς ἐμφορουμένους ἀπὸ ὑψηλὲς καὶ πνευματικὲς ἀρχές, οἱ ὁποῖοι ἀνατρέφουν καὶ ἐπιμορφώνουν τὰ τέκνα τους μὲ σοφία, ἀκέραιο ἦθος καὶ χαρακτῆρα, μὲ εὐσυνειδησία, μὲ ἀγάπη πρὸς τὸν συνάνθρωπο, ἀλτρουϊσμό, εὐπρέπεια, εὐποιΐα, καὶ ὅλες τὶς παρόμοιες ἀρετές, εἶναι εὐτυχεῖς καὶ ἔχουν κοινωνικὴ καταξίωσι.

Σωστοὶ εἶναι οἱ γονεῖς καὶ οἱ διδάσκαλοι, ποὺ διδάσκουν διὰ τοῦ παραδείγματος ὅλες αὐτὲς τὶς ἀρετὲς καὶ δὲν εἶναι «θεωρία ἐπισκόπου καὶ καρδία μυλωνᾶ». Διαφορετικὰ βγαίνουν μὲν ἄριστοι ἐπιστήμονες, στερούμενοι ὅμως τῶν ἀρετῶν, ὁπότε ὅλοι αὐτοὶ οἱ ἄφθαστοι πανεπιστήμονες ἐνεργοῦν, ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, ὡς πανοῦργοι.

 

5. Ἀντιθέτως παιδιά, τῶν ὁποίων οἱ γονεῖς δὲν εἶναι πλούσιοι, καὶ οἱ γονεῖς τους δὲν ἐμφοροῦνται ἀπὸ ἀρετή, ρέπουν πρὸς τὴν τάσι νὰ ἀπαιτοῦν ἄρτο καὶ θεάματα.

 

6. Οἱ ἰθύνοντες ἀνὰ τοὺς αἰῶνες καὶ τὶς χιλιετίες, ἐκμεταλλευόμενοι τὴν ἐν λόγῳ τάσι, προσφέρουν ἀφθονώτατα αἰσχρὰ θεάματα καὶ ἀρκετὸ ἄρτο, γιὰ νὰ ἀσχολοῦνται μὲ αὐτὰ οἱ ἄνθρωποι καὶ ὄχι μὲ τὸ γκρέμισμα τῶν ἑκάστοτε ἰθυνόντων …

 

7. Τοιουτοτρόπως ὁδηγοῦνται αὐτοὶ οἱ ἄνθρωποι στὴν ὑπερκαταναλωτικὴ κοινωνία, γιὰ νὰ μὴ ἔχουν δυνάμεις ἀντιστάσεως καὶ γίνονται ὑποχείρια τῶν ἑκάστοτε τρισάθλιων ἰθυνόντων.

 

8. Ὅταν δὲ ὡριμάσουν οἱ ἄνθρωποι εἰς τὴν ἀπάθεια καὶ εἰς τὴν ἔλλειψι ἐνδιαφέροντος γιὰ τὶς ἠθικὲς καὶ πνευματικὲς ἀξίες, οἱ ἰθύνοντες τοὺς ἀφήνουν ἕρμαια τῆς τύχης τους νὰ τοὺς ἐκμεταλλεύωνται ἄγρια καὶ οἱ νόμιμοι λήσταρχοι τραπεζίτες καὶ οἱ ἄπληστοι ντόπιοι καὶ διεθνεῖς τοκογλύφοι τόσο πολύ, οὕτως ὥστε νὰ ὁδηγοῦνται στὶς αὐτοκτονίες.

 

9. Ἡ πνευματικὴ ἡγεσία ὡς ἐπὶ τὸ πλεῖστον, δυστυχῶς, ἀγωνίζεται νὰ ἀναρριχηθῇ στὰ ὕψιστα ἀξιώματα ὄχι διὰ τῆς ἀξιοκρατίας, ἀλλὰ διὰ τῆς φαυλοκρατίας καὶ ἀναξιοκρατίας. Ὀμνὺουν δὲ καὶ προσφέρουν στοὺς ἰθύνοντες γῆ καὶ ὕδωρ γιὰ νὰ διατηρηθοῦν «κολλημένοι» στὴν καρέκλα καὶ νὰ διαιωνισθοῦν στὶς θέσεις τους. Μία τοιαύτη πνευματικὴ ἡγεσία ἔχουσα ὑπογράψει γραμμάτια πρὸς ὅλους αὐτοὺς τοὺς αἴσχιστους ἰθύνοντες δὲν ἔχει θάρρος καὶ παρρησία νὰ ἀντιταχθῇ, ἀλλὰ ἀντιθέτως γίνονται «βασιλικώτεροι τοῦ βασιλέως καὶ παπικώτεροι τοῦ πάπα».

 

10. Γιὰ τὴν θρησκευτικὴ ἡγεσία πλὴν ἐνίων ἐπαναλαμβάνεται ὁ Ψαλμὸς τοῦ Δαβίδ : «τῶν οἰκιῶν ἡμῶν ἐμπιπραμένων ἡμεῖς ἄδομεν».

 

11. Τοιουτοτρόπως ὁ δύσμοιρος λαὸς εἶναι καταδικασμένος νὰ παραμένῃ στὴν ἀπόγνωσι, ποὺ τὸν ὁδήγησαν οἱ ἐγκληματίες ἰθύνοντες.

 

12. Δυστυχῶς δὲν ὑπάρχουν ἥρωες ἀγωνιστὲς νὰ «ἀνακρούσουν πρύμνην», νὰ κηρύξουν «νινευιτικὴ μετάνοια» νὰ ἐπανέλθωμε στὶς ρίζες μας καὶ νὰ ρυσθῶμε ἀπὸ τὸ χεῖλος τῆς ἀβύσσου, ποὺ μᾶς κατήντησαν οἱ διεφθαρμένοι ἰθύνοντες…

 

13. Καὶ τὰ Μ.Μ.Ε. ἔχουν διανεμειθῆ ἀπὸ τὶς διάφορες πολιτικὲς παρατάξεις στοὺς ἑκάστοτε ἡμετέρους «ἀετονύχηδες» καὶ «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς, γιὰ νὰ ὑπάρχῃ ἰσορροπία. Στὰ ἰδιωτικὰ Μ.Μ.Ε. δὲν χορηγοῦν τὶς ὁριστικὲς ἄδειες, γιὰ νὰ τοὺς ἔχουν ὡς ὁμήρους καὶ νὰ ἐξυμνοῦν τὶς αἰσχρές, ἀντιχριστιανικές, ἀντιλαϊκὲς καὶ ἀντεθνικὲς πράξεις τους.

 

14. Διάφορες φωνὲς ἀντιστάσεως ἀπὸ εὐσυνείδητους Χριστιανούς, λαμπροὺς ἐπιστήμονες ἐμφορούμενους ἀπὸ ἀρετὲς καὶ πνευματικοὺς καὶ θρησκευτικοὺς ἐν δυνάμει ἡγέτες ὄχι μόνο δὲν προβάλλονται, ἀλλ᾿ ἀπεναντίας συστηματικὰ καὶ ὁμοθυμαδὸν κατακεραυνώνονται καὶ καταπνίγονται ἐν τῇ γενέσει τους. Διότι τὸ κακὸ εἶναι ἄριστα ὠργανωμένο καὶ προβάλλεται παντοιοτρόπως καὶ ὅλοι οἱ σιωνιστές, οἱ μασῶνοι, οἱ ἀντίχριστοι, οἱ φαῦλοι, οἱ ἀνθέλληνες, οἱ κίναιδοι κ.λπ. ἔχουν τρομερὰ ἀλληλεγγύη μεταξύ τους καὶ ὅλοι μαζὶ ἐπιτίθενται ἐναντίον τῶν ἁγνῶν καὶ ἀνιδιοτελῶν ἐργατῶν τῆς κοινωνίας καὶ δυστυχῶς βασιλεύει τὸ σατανικὸ δόγμα : «διαίρει καὶ βασίλευε».

 

15. Δὲν θέλουμε νὰ ἐννοήσουμε ὅτι ἐὰν καοῦν τὰ ἄσημα σπιτάκια καὶ οἱ καλύβες τῶν γειτόνων μας, κινδυνεύουν ὄχι μόνο καὶ τὰ παλάτια μας, ἀλλὰ καὶ ἐμεῖς οἱ ἴδιοι …

 

16. Γιὰ τοῦτο πρέπει νὰ ἀφυπνισθοῦμε καὶ νὰ ἔχουμε ἀλληλεγγύη μεταξύ μας. Ὅταν διώκεται ὁ α΄ ἢ ὁ β΄ συνάνθρωπός μας ἢ τὸ α΄ ἢ β΄ Μ.Μ.Ε. εἴτε ἔντυπο εἶναι αὐτό, εἴτε ἠλεκτρονικὸ μέσο ἀφυπνίσεως, ἐπιβάλλεται ὅλοι ἐμεῖς νὰ σπεύδουμε νὰ προστατεύουμε τὶς ἄλλες φωνές, διότι διὰ τῆς ἀβελτηρίας μας καὶ τῆς ἐγκληματικῆς μας ἀδιαφορίας, θὰ φιμώσουν καὶ τὸ δικό μας στόμα.

 

17. Ἐπὶ παραδείγματι ἡ σοβαρὴ καὶ ἔγκυρος ἱστοσελὶς «ΚΑΤΑΝΥΞΙΣ» (http://katanixis.blogspot.gr ) ὕψωσε φωνὴ διαμαρτυρίας ἐναντίον τῶν σοδομιτῶν, οἱ ὁποῖοι εἶναι τόσο ἀναίσχυντοι, ποὺ καυχόνται γιὰ τὰ ἀνήθικα «χουζούρια» τους καὶ διακατέχονται ἀπὸ τὴν ἄκρα ἀναισχυντία νὰ διεκδικοῦν τὴν νομικὴ κατοχύρωσι τῆς διαστροφῆς τους καὶ βάσει τῶν ἐγκληματικῶν καὶ ἀντιχριστιανικῶν νόμων, ποὺ ἐψήφισαν οἱ δοτοὶ καὶ ἐξωμότες ἀντίχριστοι ἐθνοπατέρες, κινδυνεύουμε νὰ πᾶμε ὅλοι φυλακή…

 

18. Προφανῶς προκάλεσαν καὶ τὶς προβοκάτσιες Παναγιώτη Μπρατάκου μὲ τὴν Χρυσὴ Αὐγὴ καὶ τὴν βόμβα στὴν ὁδὸ Ἀμερικῆς, γιὰ νὰ διευκολυνθοῦν καὶ δυνηθοῦν νὰ περάσουν καὶ τοὺς ὑπόλοιπους ἀντικοινωνικοὺς καὶ ἀντεθνικοὺς νόμους, ὅπως π.χ. τὸν κατ᾿ εὐφημισμὸ ἀντιρατσιστικὸ νόμο, ποὺ δὲν εἶναι τίποτα ἄλλο παρὰ τρομοκρατικὸς νόμος = φίμωτρο γιὰ τοὺς ὑγιῶς ὀρθόδοξα καὶ ἐθνικὰ σκεπτόμενους Ἕλληνες…

 

19. Περὶ αὐτοῦ ἔχουμε γράψει ἀναλυτικώτερα στὴν ἱστοσελίδα μας τὴν 21.5.2013 τὸ ἄρθρο μας :

 

«ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΕΛΕΚΥ ΑΦΑΙΡΕΣΕΩΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΝΤΑ ΝΟΜΟ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ ΚΑΙ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ»

(http://www.fotgrammi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=758:21513-------------&catid=29:2009-07-31-01-42-16)

 

καὶ ἐκεῖ ἔχουμε ἀναφέρει πολλὰ παραδείγματα ἀναισχυντίας.

 

Πρέπει νὰ κάνουμε τὸ πᾶν γιὰ νὰ μὴ μετατραπῇ ἡ κοινοβουλευτικὴ δημοκρατία σὲ οὐσιαστικὰ κοινοβουλευτικὴ δικτατορία τῶν «ἀετονύχηδων» καὶ τῶν «πατριαρχῶν» τῆς διαπλοκῆς καὶ ὅλων τῶν δοτῶν ἐξωμοτῶν, οἱ ὁποῖοι ἔχουν λίαν εὔκαμπτη τὴν σπονδυλικὴ στήλη τῆς ἠθικῆς καὶ ἑλλίσσονται ἀνὰ πᾶσα στιγμὴ «χορεύοντας» ἀναλόγως τὴν μουσική, ποὺ τοὺς παίζουν οἱ πάτρωνές τους.

Ὅλη ἡ χώρα βαδίζει τὴν ὁδὸ τῆς Πομπηΐας. . .

 

Σὲ αὐτὸ τὸ ἄρθρο μας ἀναφέραμε πληθώρα παραδειγμάτων καὶ γράφαμε ἐπιγραμματικά :

 

«Ἀλλὰἰδοὺ ΄΄χεῖρον Πομπηΐας΄΄ σήμερον… Ἤδη ὁ τ. Εἰσαγγελεὺς καὶ νῦν Ἀναπληρωτὴς Ὑπουργὸς Ἐσωτερικῶν κ. Χαράλαμπος Ἀθανασίου καὶὡς εἰδήμων κρούει τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου λέγοντας ὅτι ΄΄ἐπαρκέστατες διατάξεις ὑπάρχουν γιὰ τὸν ρατσισμὸ καὶ τὴν ξενοφοβία. Περαιτέρω προσθῆκες διατάξεων ἀπειλοῦν τὶς ἐλευθερίες τῶν Ἑλλήνων΄΄.

Δὲν ἔχομε χρεία ἄλλων μαρτύρων...»

 

20. Τώρα ὅμως μετὰ τὶς προβοκάτσιες καὶ ὁ κ. Ἀθανασίου εἶναι ὑπὲρ τοῦ ἀντιρατσιστικοῦ τρομονόμου …

 

21. Καὶ παλαιότερα εἴχαμε ἀναφερθῆ γιὰ τὴν Πομπηΐα, ὡς π.χ. μὲ τὴν ἀνάρτησι τοῦ ἄρθρου μας τὴν 18.10.2012 :

 

«ΑΛΛΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ

ΑΛΛΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΑΣΥΔΟΣΙΑ

καὶ μὲ τὸ CorpusChristyτῶν ἀναίσχυντων σοδομιτῶν.»

(http://www.fotgrammi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=664:181012-----------&catid=16:2009-07-28-17-22-19&Itemid=64)

 

Ἐκεῖ ἀναφέραμε πολλὰ παραδείγματα καὶ παραλληλισμοὺς ὡς π.χ. :

«Στὴ Πομπηία δὲν ἀνακαλοῦντο ἀπὸ τὰὄργανα τῆς τάξεως οἱἀσχημονοῦντες καὶ οἱἀναισχύντως δημοσίως ὀργιάζοντες, ἀλλά, ὅταν τινὲς τῶν ἀνθρώπων ἐτολμοῦσαν νὰἀνακαλοῦν στὴν τάξιν τοὺς ἀναισχύντως ὀργιάζοντες, ἐφωρμοῦσε ἡἈστυνομία καὶ «ἔσπαγε στὸ ξύλο» τοὺς διαμαρτυρομένους ἠθικοὺς καὶἐνάρετους ἀνθρώπους, διότι ὠχλοῦσαν τοὺς εὐφραινομένους σοδομῖτες...

 

Μήπως λοιπὸν καταντήσαμε καὶἐμεῖς στὴν ἐποχὴ τῆς διεστραμμένης Πομπηίας, ἡὁποία κατεστράφη ἀπὸ τὶς ἐκρήξεις τοῦ Βεζούβιου ; ; ; »

 

22. Μάλιστα δὲ σήμερα ἡ ἀναισχυντία ὑπερβαίνει ἀκόμη καὶ αὐτὴ τῆς Πομπηΐας…

 

23. Ὁ χρόνος καὶ ὁ χῶρος δὲν μᾶς ἐπιτρέπουν νὰ ἀναφέρουμε ἄπειρα παραδείγματα ἀναισχυντίας καὶ ἀλαζονείας, ὅπως π.χ τὶ ἔγραψαν τὰ δυστυχισμένα πλάσματα στὴν πορεία τῶν ὁμοφυλοφίλων τὸ προηγούμενο Σάββατο 14.6.2014 στὸ ἄγαλμα τοῦ θρυλικοῦ Γέρου τοῦ Μοριᾶ. Τέτοιες αἴσχιστες ἐκφράσεις, προδίδουν τὴν πρόστυχη ἀνατροφή καὶ τὸν διεφθαρμένο χαρακτήρα αὐτῶν τῶν δυστυχισμένων πλασμάτων, ποὺ τὰ γράφουν.

Ἀλλὰ ντροπὴ δὲν εἶναι τόσον γιὰ τοὺς ἀνώμαλους, ἀλλὰ κυρίως γιὰ τοὺς νεοεκλεγέντες Δημάρχους τῆς πρωτευούσης καὶ συμπρωτευούσης, ποὺ πρωτοστατοῦν καὶ ἡγοῦνται τῶν σοδομιτῶν καὶ τῶν ἀνωμάλων δυστυχισμένων συνανθρώπων μας. Ὁποῖο αἴσχιστο κατάντημα !

 

O Tempora o mores !

Ὤ καιροί, ὤ ἤθη !

 

Ὅλοι οἱ ψηφίσαντες τοὺς ἐν λόγῳ Δημάρχους πρέπει νὰ ἔχουν τύψεις συνειδήσεως καὶ νὰ αἰσχύνωνται, διότι ἐδώσαν δύναμι σὲ Δημάρχους νὰ συμπεριφέρωνται τόσο ἀναισχύντως.

 

24. Πρὸ καιροῦ ὁ ἀνιστόρητος ἱστορικὸς Πέτρος Τατσόπουλος διέπραξε τὸ μέγιστο ἀνοσιούργημα νὰ χαρακτηρίζῃ μέσῳ τῆς ἐκπομπῆς τοῦ ΣΚΑΪ τὸν θρυλικὸ Γέρο τοῦ Μοριᾶ ἀείμνηστο Κολοκοτρώνη ὡς κίναιδο, ἐξ ἰδίων κρίνων τὰ ἁλλότρια. Καὶ γιὰ νὰ καταρρίψῃ αὐτὴ τὴν μομφή, ποὺ τοῦ ἔκαναν οἱ νουνεχεῖς, ἐκαυχᾶτο ὅτι αὐτὸς «ἐπέρασε» τὶς μισὲς γυναῖκες τοῦ Λεκανοπεδίου. Δυστυχῶς, ὅμως, ὄχι μόνο οἱ φεμινιστικὲς ὀργανώσεις, ἀλλὰ ἀλλοίμονο οὔτε καὶ οἱ χριστιανικὲς γυναικεῖες ὀργανώσεις δὲν εἶχαν θάρρος καὶ παρρησία νὰ «βουλώσουν» τὸ στόμα αὐτοῦ τοῦ τρισάθλιου ἀνιστόρητου καὶ νὰ ποῦν σὲ αὐτὸν τὸν διατεινόμενο «κόκορα» : «ἐὰν εἶσαι bisexual (ἁμφοτερίζων), τότε θὰ ἔχῃς «περάσῃ» μόνο δυστυχισμένα πλάσματα κακόφημων οἴκων ἢ πεζοδρομίων Λ. Συγγροῦ κ.λπ. καὶ ὄχι ἔντιμες, ἠθικὲς καὶ ἐνάρετες γυναῖκες, ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ ἔλθουν εἰς γάμου κοινωνία καὶ νὰ δημιουργήσουν χριστιανικὲς οἰκογένειες καὶ νὰ εἶναι πιστὲς σύζυγοι καὶ πρότυπα μητέρων».

 

Πρέπει ἐπὶ τέλους νὰ ἀντιπαραταχθοῦμε μὲ τοὺς αἰσχροὺς διαβολεῖς καὶ συκοφάντες, γιὰ νὰ μὴ χειροτερεύουν καὶ ὄχι νὰ ἐκλέγουμε καὶ τοιούτους ἀναίσχυντους ὡς Δημάρχους ἤ Βουλευτές.

 

25. Ὅλους τοὺς ἁμαρτωλούς, ἐὰν μετανοήσουμε πραγματικὰ καὶ ποιήσουμε καρποὺς μετανοίας καὶ ἐπικαλεσθοῦμε τὸ θεῖο ἔλεος, ὁ Θεὸς θὰ μᾶς σώσῃ. Ὅμως τοὺς ἀναισχύντους καὶ ἀλαζόνες δὲν πρόκειται νὰ τοὺς σώσῃ τὸ θεῖο ἔλεος.

 

26. Ἔφθασαν μέχρι τοῦ σημείου οἱ ἀναίσχυντοι πρὸ ἡμερῶν νὰ διαγράψουν τὴν ἐντονοτάτη ἀνακοίνωσι τῆς διαμαρτυρίας κατὰ τῆς πορείας τῶν ὁμοφυλοφίλων στὴ Θεσσαλονίκη, ποὺ εἶχε ἀναρτηθῆ στὴν σοβαρὴ καὶ ἔγκυρη ἱστοσελίδα «ΚΑΤΑΝΥΞΙΣ».

 

Εἰς τὸ ἐν λόγῳ ἱστολόγιον ἀναφέρεται ὅτι οἱ διαχειριστὲς τοῦ ἱστολογίου ὑφίστανται πιέσεις νὰ μὴ λέγουν τὰ πράγματα μὲ τὸ ὄνομά των.
Ἐκ παραδρομῆς ἀνεγράφη, δυστυχῶς, στὴν ἐν λόγῳ ἀνάρτησί μας τὸ ὄνομα τοῦ π. Νικολάου Μανώλη, τὸ ὁποῖον διορθώνουμε ἀμέσως, ζητοῦντες συγνώμην, διότι ἐν τῆ σπουδῆ ἀναφέραμε τὸν π. Νικόλαον Μανώλη ὡς διαχειριστή.

 

Ἔτσι ἐφαρμόζονται τὰ Γραφικά :

«…ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν. Ματθ. 23, 14).

«…ὁδοιπορίαις πολλάκις, κινδύνοις ποταμῶν, κινδύνοις ληστῶν, κινδύνοις ἐκ γένους, κινδύνοις ἐξ ἐθνῶν, κινδύνοις ἐν πόλει, κινδύνοις ἐν ἐρημίᾳ, κινδύνοις ἐν θαλάσσῃ, κινδύνοις ἐν ψευδαδέλφοις·» (Β΄Κορ. 11, 26).

 

27. Ὅλοι ἐμεῖς, ποὺ διατεινόμεθα ὅτι ἐμφορούμεθα ἀπὸ ἀκραιφνεῖς ὀρθόδοξες καὶ ἐθνικὲς ἰδέες καὶ ἀρχές, ὀφείλουμε νὰ τὸ ἀποδείξουμε ἐμπράκτως καυτηριάζοντας τὶς ἀντιχριστιανικὲς συμπεριφορὲς τῶν «προβατόσχημων λύκων» καὶ νὰ συμπαριστάμεθα στοὺς σύγχρονους μάρτυρες συνειδήσεως, γιὰ νὰ μὴ ἀκούσουμε ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ τὸ φοβερό :

«εἰς ἀπερίγραπτα μαρτύρια καὶ φρικτότατους κινδύνους παρευρισκόμην καὶ ἀδιαφορήσατε».

 

Ἑνώνουν καὶ οἱ φορεῖς μας :

 

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΔΙΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ (www.fotgrammi.gr)

facebook: https://www.facebook.com/pages/Oι-Φίλοι-του-Τάματος-του-Έθνους


τὴν φωνή τους μὲ τὶς δίκαιες διαμαρτυρίες κατὰ τῶν ὁμοφιλοφύλων καὶ μὲ ὅλη τὴν δύναμι τῆς ψυχῆς μας καταδικάζουμε τὸ ὄνειδος τῶν ἀναισχύντων, ἀδιαντρόπων καὶ καυχησιολόγων δυστυχισμένων πλασμάτων σοδομητῶν.

 

 

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

 

http://www.fotgrammi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=848:19614-quo-vadis--------&catid=29:2009-07-31-01-42-16

 

 

synaksh diamartyrias gay pride 02

 

Πηγή: http://www.fotgrammi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=848:19614-quo-vadis--------&catid=29:2009-07-31-01-42-16

Εργαλεία Επισκεπτών

feed-image

Έχουμε 186 επισκέπτες και κανένα μέλος σε σύνδεση

Δεν ξεχνώ

ΝΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Τα  άρθρα, τα σχόλια και τα εν γένει κείμενα, εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους ή και των ιστοσελίδων και ιστοτόπων που τα δημοσίευσαν αρχικά. Η παρούσα ιστοσελίδα τα δημοσιεύει ή τα αναδημοσιεύει ως αρχειακό και ιστορικό υλικό και καταβάλει κάθε προσπάθεια να μην περιλαμβάνει περιεχόμενο που εμπίπτει σε νομοθετικές απαγορεύσεις. Σε καμμία περίπτωση δεν αποδέχεται, ούτε και υιοθετεί, σχόλια και χαρακτηρισμούς κειμένων που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν  ως δυσφήμιση κάθε μορφής ή παράνομη αποκάλυψη στοιχείων και δεδομένων. Αν διαπιστώσετε δημοσιευμένο περιεχόμενο που εμπίπτει σε νόμιμες απαγορεύσεις, παρακαλούμε στείλτε σχετικό e-mail στην ηλ. δ/νση : tideon at tideon.org . Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τους  όρους χρήσης και τις διευκρινίσεις για το περιεχόμενο.