Άρθρα που ενδέχεται να σας ενδιαφέρουν

Προσευχή για το τέλος της εθνικής κρίσεως

Λαός σου ἐσμέν, Δέσποτα Κύριε, καὶ πρόβατα νομῆς σου, ἐκτὸς Σοῦ ἄλλον Θεὸν οὐ γινώσκομεν καὶ οὐκ ἐκλίναμεν γόνυ πρὸς εἴδωλα κωφὰ καὶ ἀναίσθητα, πρὸς θεοὺς ἀλλοτρίους. Σοὶ μόνῳ ἁμαρτάνομεν, ἀλλὰ καὶ Σοὶ μόνῳ προσπίπτομεν. Τὸ ὄνομά Σου διακαῶς καὶ διηνεκῶς ἔτι καὶ ἔτι ἐν ἐλπίδι ὀνομάζομεν.

Ἐπίβλεψον Δέσποτα Κύριε, ὁ Πατήρ, ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, ὁ Θεὸς τῶν Πατέρων ἡμῶν, ἐπίβλεψον ἱλέῳ ὄμματι ἐπὶ τὸν λαόν Σου καὶ ἐπὶ τὴν κληρονομίαν Σου.

Πάντες ἐξεκλίναμεν, φεῦ, πάντες ἠχρειώθημεν, ὡς πρόβατα ἐξεστραμμένα ἐπλανήθημεν, ἀπέστημεν ἀπὸ Σοῦ ὡς ἐπιλήσμονες τῶν δωρεῶν Σου καὶ ὅλως ἀναίσθητοι καὶ ἀχάριστοι, ἡμάρτομεν, Δέσποτα, δεινῶς καὶ παρεπικράναμεν τὴν Ἀγαθότητά Σου.

Ἀλλ᾿ αἰτούμεθα δεόμενοι καὶ λιτεύομεν τὴν σὴν ἀνείκαστον Ἀγαθότητα· Ἄνες, ἱλάσθητι Δέσποτα Κύριε Προσκυνητέ, ἄνες, ἄφες ἡμῖν πᾶσαν παρακοήν, ἵνα πληρωθῇ ἡ πολυφίλητος ὑπακοή. Ἄφες τὴν ἀποστασίαν καὶ τὴν μέθην τῆς ὑλοφροσύνης, ἐν ᾗ ἐσπαταλήθημεν καὶ δεινῶς ἐπτωχεύσαμεν. Ἐπίστρεψον ἡμᾶς εἰς νομὰς σωτηρίους, εἰς τὴν ὁδὸν τῶν ἐντολῶν Σου καὶ τῶν ἁγιασμάτων Σου, ἐν μετανοίᾳ καὶ συντριβῇ, εἰς ἀνάνηψιν τῶν ἀπεγνωσμένων ψυχῶν ἡμῶν καὶ εἰς φωτισμὸν γνώσεως καὶ εὐσεβείας.

Ἐπίστρεψον ἡμᾶς ἐπὶ τὰς παραδόσεις τοῦ εὐλογημένου γένους ἡμῶν.

Ἐπίστρεψον ἡμᾶς εἰς τὸ πατροπαράδοτον ἦθος ἡμῶν, εἰς σεμνότητα καὶ λιτότητα βίου, εἰς ἐνατενισμὸν καὶ πόθον τῶν ἐπουρανίων ἀγαθῶν.

Ἀνακάλεσαι ἡμᾶς εἰς οἰκειότητα καὶ εὐαρέστησιν τὴν Σήν.

Ἐπίστρεψον ἡμᾶς καὶ σωθησόμεθα, Κύριε Ὑπεράγαθε Εὐλογητέ.

Ἐπίφανον τὸ προσωπόν Σου καὶ σωθησόμεθα.

Καὶ αἰνέσομεν διὰ παντὸς τὴν μεγαλωσύνην Σου καὶ τὰ ἐλέη Σου, Δέσποτα Κύριε ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, ὁ Πατὴρ τῶν οἰκτιρμῶν καὶ Θεὸς τῆς δόξης. Ἀμήν.

 

ΠΗΓΗ: synodikimoni.blogspot.com

Εργαλεία Επισκεπτών

feed-image

Έχουμε 180 επισκέπτες και κανένα μέλος σε σύνδεση

Δεν ξεχνώ

ΝΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Τα  άρθρα, τα σχόλια και τα εν γένει κείμενα, εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους ή και των ιστοσελίδων και ιστοτόπων που τα δημοσίευσαν αρχικά. Η παρούσα ιστοσελίδα τα δημοσιεύει ή τα αναδημοσιεύει ως αρχειακό και ιστορικό υλικό και καταβάλει κάθε προσπάθεια να μην περιλαμβάνει περιεχόμενο που εμπίπτει σε νομοθετικές απαγορεύσεις. Σε καμμία περίπτωση δεν αποδέχεται, ούτε και υιοθετεί, σχόλια και χαρακτηρισμούς κειμένων που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν  ως δυσφήμιση κάθε μορφής ή παράνομη αποκάλυψη στοιχείων και δεδομένων. Αν διαπιστώσετε δημοσιευμένο περιεχόμενο που εμπίπτει σε νόμιμες απαγορεύσεις, παρακαλούμε στείλτε σχετικό e-mail στην ηλ. δ/νση : tideon at tideon.org . Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τους  όρους χρήσης και τις διευκρινίσεις για το περιεχόμενο.