Ἀνοιχτή Ἐπιστολή Ἁγιορειτῶν Πατέρων πρός τήν Κυβέρνηση τῆς Ἑλλάδος, τό Ἑλληνικό Κοινοβούλιο, τήν Ἱερά Σύνοδο τῆς Ἑλλάδας καί τήν Ἱερά Κοινότητα τοῦ Ἁγίου Ὄρους, γιά ὅλα τά ἐσχατολογικά πνευματικά καί ἐθνικά ἔκτροπα πού συμβαίνουν...

agion oros panagia agioi 02

Ὡς Ἁγιορεῖτες Μοναχοί καί Ἕλληνες πολίτες, ἐκφράζουμε τήν ἀνέκφραστη θλίψι μας καί τόν πόνον τῆς ψυχῆς μας δι᾿ ὅσα διενεργοῦνται  στήν πατρίδα μας κατά τίς τελευταῖες δεκαετίες. Ὡς μοναχοί τόσα χρόνια ἀγωνιούσαμε καί ἐλπίζαμε σέ μιά μετάνοια καί μεταστροφή. Τώρα εἶναι «καιρός τοῦ λαλεῖν», καιρός ὁμολογίας, ὁμολογίας Χριστοῦ μέ τήν χάριν καί τήν βοήθεια τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Παναγίας μας.

 

7/20-1-2016

ΑΓΙΟΡΕΙΤΑΙ ΠΑΤΕΡΕΣ
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ

 • ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 • ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΝ
 • ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΣΥΝΟΔΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
 • ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

«…καὶ ὁ σκοπός, ἐὰν ἴδῃ τὴν ρομφαίαν ἐρχομένην καὶ μὴ σημάνῃ τῇ σάλπιγγι, καὶ ὁ λαὸς μὴ φυλάξηται, καὶ ἐλθοῦσα ἡ ρομφαία λάβῃ ἐξ αὐτῶν ψυχήν, αὕτη διὰ τὴν αὐτῆς ἀνομίαν ἐλήφθη, καὶ τὸ αἷμα ἐκ χειρὸς τοῦ σκοποῦ ἐκζητήσω».

Ἰεζεκιήλ 33,6


Ὡς Ἁγιορεῖτες Μοναχοί καί Ἕλληνες πολίτες, ἐκφράζουμε τήν ἀνέκφραστη θλίψι μας καί τόν πόνον τῆς ψυχῆς μας δι᾿ ὅσα διενεργοῦνται  στήν πατρίδα μας κατά τίς τελευταῖες δεκαετίες. Ὡς μοναχοί τόσα χρόνια ἀγωνιούσαμε καί ἐλπίζαμε σέ μιά μετάνοια καί μεταστροφή. Τώρα εἶναι «καιρός τοῦ λαλεῖν», καιρός ὁμολογίας, ὁμολογίας Χριστοῦ μέ τήν χάριν καί τήν βοήθεια τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Παναγίας μας.

Ἐκφράζουμε, δηλώνουμε καί διατρανώνουμε τήν διαμαρτυρία μας καί τήν ριζική ἀντίθεσί μας πρός κάθε ἀντιχριστιανικό, ἀνθελληνικό καί ἀνήθικο νόμο τῆς πολιτείας τῶν ἑκάστοτε κυβερνήσεων ὅλων τῶν πολιτικῶν κομμάτων, ὅλων τῶν ἀποχρώσεων. Μέ σατανική πονηρία καί ὑποκρισία παραπλανᾶτε τόν ὀρθόδοξο χριστιανικό λαό, ἔχοντας σάν τελικό σας στόχο, ἡ ἑκάστοτε πολιτική κυβέρνησι, νά ἀποχριστιανοποιήσῃ, νά ἀφελληνίσῃ, νά ἐκφυλίσῃ καί νά διαφθείρῃ ἠθικά, πνευματικά καί ἐθνικά τήν πατρίδα μας.῾Ο λαός, μήπως σᾶς ἐψήφισε γιά νά ἐκτελέσετε αὐτό τό ἔργο;

Κατά τίς τελευταῖες δεκαετῖες ἔχουν ψηφισθεῖ ἀπό τήν Ἑλληνική Βουλή ἀρκετοί νόμοι οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀντιχριστιανικοί, ἀντιευαγγελικοί καί ἀνθελληνικοί ὅπως: α) Ἀποποινικοποίησι τῆς μοιχείας, β) Πολιτικός γάμος, αὐτόματο διαζύγιο, γ) Ἐκτρώσεις, δ) Ἐπιβολή τῆς μονοτονικῆς γραφῆς, πλημμελής διδασκαλία τῆς ἀρχαίας καί χριστιανικῆς γραμματολογίας στά σχολεῖα, κατευθυνόμενη διαστρέλωσι τῆς ἐθνικῆς μας ἱστορίας κ. ἄ. ε) Ἀνεξέλεγκτη εἰσρροή μωαμεθανῶν λαθρομεταναστῶν μέ ἀπώτερο σκοπό τήν μετατροπή τῆς πατρίδος μας σέ μιά ἰσλαμική χώρα ἤ μιά ἄθεη ὑλιστική πολυθρησκευτική χοάνη, στ) Τόν ἀντιρατσιστικό νόμο, γιά νά μήν ἔχουμε τό δικαίωμα νά ὑπερασπιζόμαστε τήν χριστιανική πίστι μας καί τήν πατρίδα μας, ἀντίθετα μέ τούς λαθρομετανᾶστες, πού ἔχουν μόνο δικαιώματα καί καμία ὑποχρέωσι, ζ) Τήν μή ἐκπλήρωση γιά τό τάμα τοῦ ἔθνους, κ.ἅ.

Ὅσοι ἀπό τούς βουλευτές ἔχετε ψηφίσει ὅλους αὐτούς τούς νόμους, μᾶς δείχνετε ξεκάθαρα ὅτι στόχος σας εἶναι,  ὄχι νά οἰκοδομήσετε καί νά δουλέψετε γία τό καλό τῆς πατρίδος μας, ἀλλά νά διαλύσετε τήν ἑλληνική κοινωνία, τήν ἑλληνική οἰκογένεια, τήν ἑλληνική παιδεία, τόν ἑλληνοχριστιανικό πολιτισμό μας ἀπό τόν ὁποῖον ἀντλεῖ ἰδανικά καί πνευματικές ἀξῖες ὁλόκληρη ἡ ἀνθρωπότης καί μέ λίγα λόγια πολεμᾶτε μέ λύσσα,   ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ καί ΕΛΛΑΔΑ.

Ὡς ἐπιστέγασμα καί ἀποκορύφωμα ψηφίσατε,  μάλιστα παραμονές τῶν Χριστουγέννων (22 Δεκεμβρίου), τόν κατάπτυστον νόμον γιά τήν ἐλεύθερη συμβίωσι τῶν ἀρσενοκοιτῶν, σοδομιτῶν, κιναίδων, ἀνωμάλων, ὅπως τούς χαρακτηρίζει ἡ Ἁγία Γραφή, ἡ ἀρχαιοελληνική, χριστιανική καί παγκόσμια γραμματολογία καί ἀνθρωπολογία, ἐνῶ ἐσεῖς ἔχετε ἐπιβάλλει στήν κοινωνία νά τούς ὀνομάζῃ «ὁμοφυλόφιλους».Μέ αὐτόν τόν νόμο διενεργεῖτε τήν πλήρη διαστροφή τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τήν ὑψίστην ὕβριν κατά τοῦ Δημιουργοῦ Θεοῦ. Διαφθείρετε τούς νέους ἀπό τήν κούνια τους. Μέ αὐτόν τόν νόμον δικαίως θά σᾶς ἀποδώσῃ ἡ ἱστορία τόν πρέποντα χαρακτηρισμόν,  ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΟΔΟΜΩΝ.

Ὅπως προφητικά εἶπε ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός :

«Θά δοῦμε καί θά ζήσουμε τά Σόδομα καί τά Γόμορα στόν τόπο μας».

Κατόπιν τούτων, ὅπως καταλαβαίνετε ἐσεῖς οἱ βουλευτές, πού ψηφίσατε αὐτόν τόν νόμον, γιά ἐμᾶς τούς Ἁγιορεῖτες μοναχούς καί γιά ὅλους τούς Ὀρθοδόξους Χριστιανούς καί Ἕλληνες, ἀλλά καί γιά κάθε λογικά σκεπτόμενο ἄνθρωπο, στήν συνειδησί μας, ἀπεμπολίσατε τήν ἀνθρώπινη φύσι διότι τολμήσατε διά κρατικοῦ νόμου τήν νομιμοποίησι τῆς διαστροφῆς πού οὔτε καί τά ἄλογα ζῶα δέν κάνουν. Γιά ἐμᾶς ἔχετε παύσει νά εἶστε Χριστιανοί καί Ἕλληνες.

Ὁ προφήτης Δανιήλ πρίν 2.550 χρόνια περίπου λέγει γιά ἐσᾶς «ἐθεώρουν καί τό κέρας ἐκεῖνο ἐποίει πόλεμον μετά τῶν ἁγίων καί ἴσχυσε πρός αὐτούς…καί λόγους πρός τόν Ὕψιστον λαλήσει καί τούς ἁγίους τοῦ Ὑψίστου παλαιώσει καί ὑπονοήσει τοῦ ἀλλοιῶσαι καιρούς καί νόμον». (Δαν.Ζʹ,21-26). Αὐτό ἀκριβῶς ἐπαληθεύσατε διά τοῦ νόμου περί ἐλεύθερης συμβίωσης τῶν σοδομιτῶν .

Ἄς γνωρίζετε ὅμως, ὅλοι ἐσεῖς ὅτι μέ ὅλα αύτά, ἔχετε κάνει νά ξεχυλίσῃ τό ποτήρι τῆς ἀνοχῆς τοῦ Θεοῦ καί προκαλεῖτε τήν μακροθυμία του, τόν ὁποῖον ὑβρίζετε καί πολεμᾶτε, καί μέλλει νά ξεσπάσῃ σέ ὅλους τούς ἀμετανοήτους, πού ἀποδέχονται αὐτούς τούς βλάσφημους νόμους, ἡ δικαιοσύνη τοῦ Παντοκράτορος Θεοῦ, ἐπί τούς υἱούς τῆς ἀπειθείας.

Ὅπως γράφει καί ὁ ψαλμωδός:«Ἱνα τί ἐφρύαξαν ἔθνη, καί λαοί ἐμελέτησαν κενά; παρέστησαν οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς καί οἱ ἄρχοντες συνήχθησαν ἐπί τό αὐτό κατά τοῦ Κυρίου καί κατά τοῦ χριστοῦ».(ψαλ. Βʹ,1-2).

Τέλος δέ, ὡς ἔσχατο καί ὁλοκληρωτικό χτύπημα πρός τήν Ὀρθοδοξία καί τήν Ἑλλάδα προετοιμάζετε νά φέρετε στήν βουλή διά πονηράν διαβούλευσιν καί πρός ψήφισμα, τήν νέα ἠλεκτρονική ταυτότητα τήν ὁποία γιά λόγους παραπλανητικούς καί ψυχολογικούς μετωνομά-σατε σέ κάρτα τοῦ πολίτη.

Διά τῆς ἠλεκτρονικῆς ταυτότητος – κάρτας τοῦ πολίτη, ( δηλαδή τό φακέλλωμα), γίνεται ἡ εἰσαγωγή τοῦ σφραγίσματος. Ἔτσι χωρίς αὐτήν, τήν ὁποία θά κουβαλᾶμε ἑπάνω μας παντοῦ καί πάντοτε, δέν θά μποροῦμε να ζήσουμε, καί ὕστερα ἀπό λίγο, γιά λόγους ἀσφαλείας, ἐπειδή θά μᾶς τήν κλέβουν, θά φροντίσετε γιά τό καλό μας πάντα, νά τήν βάλετε μέσα στό σῶμα μας διά τῆς ἐμφυτεύσεως τοῦ βιοτσίπ, στό δεξιό χέρι ἤ στό μέτωπο, ἐπαληθεύοντας σέ ὅλα πιστά τήν Ἀποκάλυψι.

Θά ἐπιβάλλετε, λοιπόν διά νόμου καί ὑποχρεωτικά νά μᾶς δώσετε καί νά μᾶς σφραγίσετε μέ τήν βούλα τοῦ Σατανᾶ, ὅπως ἔλεγε καί ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλος, ὁ διδάσκαλος καί προφήτης τοῦ Γένους μας. Μέσα σ᾿ αὐτό τό μικροτσίπ, ὅπως γνωρίζουμε θά περιέχῃ καί τόν ἀριθμό τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἀντιχρίστου, τό 666, διότι γιά αὐτόν τόν ἀριθμό γίνεται ὅλος ὁ ἀγῶνας. Βέβαια ἐσεῖς θά καθησυχάσετε τήν Ἐκκλησία καί τόν Λαό, ὅτι δέν θά ὑπάρχει μέσα τό 666, καθότι πολύς λόγος ἔχει γίνει περί αὐτοῦ, ὥστε ἡ Ἐκκλησία νά μή φέρῃ καμμία ἀντίδρασι καί παραμείνουν πάλι ἄκαρπες οἱ προσπάθειές σας, ὅπως ἔχει γίνει μέχρι τώρα λόγῳ τῆς ἀντιδράσεως τοῦ πιστοῦ λαοῦ. Ὅλα αὐτά βέβαια δέν εἶναι δικά μας λόγια, οὔτε δικές μας προφητεῖες. Εἶναι αὐτά τά ὁποῖα μᾶς ἔχουν πεῖ ἡ ἱερά Ἀποκάλυψι καί οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας, πρίν ἀπό αἰῶνες καθώς καί σύγχρονοι ἅγιοι γέροντες.

Ἐπειδή, δυστυχῶς πολλοί ἐκκλησιαστικοί ἄνθρωποι, δηλαδή «κάποιοι γνωστικοί καί διακριτικοί» γέροντες, θά παρασυρθοῦν ἀπό τούς πολιτικούς ὅτι δέν θά ὑπάρχει τό 666, καί ἔτσι θά πλανήσουν καί θά παρασύρουν πολλούς χριστιανούς νά δεχθοῦν τίς νέες ταυτότητες. Ὅλοι αὐτοί, εἴτε ἐν γνώσει εἴτε ἐν ἀγνοίᾳ θά ἐπωμισθοῦν τεράστια εὐθύνη ἐν ἡμέρᾳ Κρίσεως

Ἡ ταυτότητα εἶναι ἕνα ἀναγκαῖο αὐτοπροσδιοριστικό ἔγγραφο τῶν πολιτῶν κάθε κράτους καί ἄρα δέν εἶναι ἕνα ἀπλό ἔγγραφο οὔτε προαιρετικό. Μέ ἁπλά λόγια ἡ ταυτότητα, μᾶς ταυτοποιεῖ, καθώς ἡ σφραγίδα μέ τήν βούλα της, διότι «ταυτότητα σημαίνει ὅτι καί ἡ λέξη· ταυτίζεται δηλαδή κανείς μέ αὐτά πού δηλώνει, βάζουν τόν διάβολο (δηλ. τόν ἀριθμό τοῦ θηρίου-Ἀντιχρίστου), καί ὑπογράφω, ὅτι τόν ἀποδέχομαι. Πῶς μπορῶ νά τό κάνω αὐτό»; (Γέροντος Παϊσίου, Πνευματική ἀφύπνιση σελ.183).

Ἐπίσης δέν μπορεῖς νά τήν ἀπορρίψεις ὅταν θέλήσῃς, ὅπως μιά τραπεζική κάρτα, πού ἄν θέλῃς τήν καταργῇς. Ἑπομένως τό πανανθρώπινο δικαίωμα αὐτοπροσδιορισμοῦ κάθε ἀνθρώπου καταργεῖται, ἐάν καταναγκαστικῶς ἐπιβληθεῖ ἡ ἀποδοχή της.

Ἀυτό μᾶς τό λέγει καί τό κείμενο τῆς  Ἱερᾶς Ὰποκαλύψεως:  « ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα,τὸ ὄνομα τοῦ θηρίουτὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. ῟Ωδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξςʹ.»( Ἀποκ. Ιγ’ 15-18). Δηλαδή οἱ ἄνθρωποι πού θά σφραγισθοῦν θά φέρουν ἐπάνω τους τό ὄνομα τοῦ θηρίου ἤ τόν ἀριθμόν τοῦ ὀνόματός του, πού εἶναι τό 666.

Ἤδη στίς ἡμέρες μας ἔχει ἀρχίσει ἡ ἀριθμοποίησι τῶν ἀνθρώπων, καί ἀπό πρόσωπο ὁ ἄνθρωπος μετατρέπεται σέ νούμερο – ἀριθμό.

Γνωρίζουμε ὅτι ὁ στόχος τῆς Ε.Ε, τῶν Η.Π.Α. καί πολλῶν ἄλλων κρατῶν, πού εἶναι στό πνεῦμα τῆς Ν. Ἐποχῆς καί τῆς Παγκοσμιοποιήσης, ἐπιδιώκουν μέσα στόν προσωπικό ἀριθμό τῆς ταυτότητας τοῦ κάθε ἀνθρώπου νά περάσουν καί τόν ἀριθμό τοῦ ὀνόματος τοῦ θηρίου, δηλαδή τό 666. Ἤδη ὅμως στό σύστημα  Barcode ΕΑΝ13 καί στό μικροτσίπ πού ἔχουν πολλές κάρτες ἐξυπηρετίσεως ὑπάρχει ὁ ἀριθμός τοῦ ὀνόματος τοῦ θηρίου -666.

Ἐκεῖνος πού παραλαμβάνει τήν νέαν ταυτότητα-κάρτα δηλώνει ἐν τῇ πράξει ὅτι ἀναγνωρίζει ὡς κύριόν του τόν ἀντίχριστο καί ἀδείᾳ αὐτοῦ κινεῖται καί ἀσκεῖ τά δικαιώματά του.  Ἑμεῖς ὡς χριστιανοί ἔχομεν ὡς Κύριόν μας καί Θεόν μας τόν Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν. Δέν δεχόμεθα ἄλλο βάπτισμα-σφραγίδα. Ἅρα, αὐτή ἡ ἀριθμοποίηση καί ἡ εἰσαγωγή τοῦ 666 στίς ταυτοτητές μας- κάρτα τοῦ πολίτη εἶναι πτώση καί συστέλλει τήν χάριν· διά τοῦτο καί ἀποτελεῖ προθάλαμο καί «ἀρραβώνα» γιά τό τελικό σφράγισμα στό σῶμα μας.

Σύμφωνα πάλι μέ τόν ἅγιο γέροντα Παΐσιο τόν Ἁγιορείτη, ἡ λήψη ἡλεκτρονικῶν ταυτοτήτων — κάρτας πολίτη εἶναι πτῶσις: « Ἡ Ἐκκλησία πρέπει νά πάρει μία θέση σωστή. Νά μιλήσει, νά ἑξηγήσει στούς πιστούς, γιά νά καταλάβουν ὅτι, ἄν πάρουν τήν ταυτότητα, αὐτό θά εἶναι πτώση». (Πνευματική ἀφύπνηση,σελ. 183). « Σιγά-σιγά, μετά τήν κάρτα καί τήν ταυτότητα, δηλ. τό «φακέλωμα», θά προχωρήσουν πονηρά στό σφράγισμα (στό σῶμα μέ τό βιοτσίπ). Μέ διάφορα πονηρά μέσα θά κάνουν ἑκβιασμούς, γιά νά δέχονται οἱ ἄνθρωποι τό σφράγισμα στό μέτωπο ἤ στό χέρι. Θά στριμώξουν τούς ἀνθρώπους καί θά ποῦν: Μόνο μέ τίς κάρτες θά κινεῖσθε, τά χρήματα θά καταργηθοῦν. (Πνευματική ἀφύπνηση σελ. 185-6).

Ἡ προφητεία τῆς Ἱ. Ἀποκαλύψεως ( ιγ’ 15-18) σαφώς λέγει ὅτι ὅποιος δέν λάβει τό χάραγμα-ἀριθμό δέν θά δύναται «ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι». Ὅ,τι ἀκριβῶς γίνεται σήμερα: ‘’ἐὰν δὲν πάρετε τὸν ἀριθμὸ τάδε π.χ. ΑΜΚΑ, ΕΚΑΜ, (μέ ἤ χωρὶς τὸν 666) δέν δύνασθε νὰ ἔχετε ἐργασίαν, ἀσφάλειαν, νοσοκομειακὴν περίθαλψιν, σύνταξιν, τραπεζικές ἤ κρατικὲς συναλλαγές, καίτοι εἶναι δεδουλευμένα. Γιά λεπτομερέστερη ἐνημέρωση σᾶς παραπέμπουμε στό δημοσιευμένο ἤλεκτρονικό ἔντυπο «Ἅγιορείτες Πατέρες, Κάρτα τοῦ Πολίτη, Εἰσαγωγή τοῦ Σφραγίσματος, 2η ἐπηυξημένη ἔκδοση» (ἠλεκτρονική διεύθυνση : Ἰστολόγιο Καιόμενη βάτος).

Ἰδοῦ καί οἱ συνέπειες γιά ὅσους ἀθετήσουν τήν προφητεία καί δεχθοῦν τελικά τό χάραγμα, ἤ προσκυνήσουν τό θηρίο καί τήν εἰκόνα αὐτοῦ: «εἴ τις προσκυνεῖ τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ λαμβάνει τὸ χάραγμα ἐπὶ τοῦ μετώπου αὐτοῦ ἢ ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς πίεται ἐκ τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ κεκερασμένου ἀκράτου ἐν τῷ ποτηρίῳ τῆς ὀργῆς αὐτοῦ, καὶ βασανισθήσεται ἐν πυρὶ καὶ θείῳ ἐνώπιον τῶν ἁγίων ἀγγέλων καὶ ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου. καὶ ὁ καπνὸς τοῦ βασανισμοῦ αὐτῶν εἰς αἰῶνας αἰώνων ἀναβαίνει, καὶ οὐκ ἔχουσιν ἀνάπαυσιν ἡμέρας καὶ νυκτὸςοἱ προσκυνοῦντες τὸ θηρίον καὶ τὴν εἰκόνα αὐτοῦ, καὶ εἴ τις λαμβάνει τὸ χάραγμα τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ». Ἀποκ. Ιδ’ 9-11.

Φαίνεται καθαρά ἀπ᾿ αὐτό ὅτι οἱ πολιτικοί θέλουν νά μᾶς ἀποκλείσουν ἀπό τήν ζωή καί πρίν ἀκόμη ἔρθει τό τελικό χάραγμα τοῦ Ἀντιχρίστου. Ἐάν, λοιπόν χωρίς τήν λήψη-ἀποδοχή τῆς ταυτότητας-κάρτας μᾶς ἀπαγορεύουν νά πωλοῦμε καί νά ἀγοράζουμε κλπ. ἄραγε σημαίνει ὅτι ἤδη ἑνεργεῖται σέ ἕνα πρῶτο στάδιο τό χάραγμα καί εἶναι θέμα χρόνου νά τό ἐμφυτεύσουν καί στό χέρι μας.

Ὑστερα ἀπό ὅλα αὐτά, ζητοῦμε ἀπό τήν Ἑλληνική Κυβέρνηση καί τό Ἑλληνικό Κοινοβούλιο, νά ἀποσύρῃ  ὅλους αὐτούς τούς νόμους, πού βλασφημοῦν τήν Ὀρθόδοξη πίστι μας καί ντροπιάζουν τήν πατρίδα μας τήν Ἑλλάδα, καί νά μήν προχωρήσουν στήν ὑποχρεωτική παραλαβή τῆς νέας ταυτότητος-κάρτας.

Πρός τήν ποιμένουσα Ἐκκλησία, τήν Ἱερά Σύνοδο, καθώς ἐπίσης καί πρός τήν θεσμικήν ἀρχήν τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Τόπου, ἐκφράζουμε τήν κατάπληξίν μας καί τήν ἀπορία μας γιά τήν ὅλη στάσιν τους ἀπέναντι σέ ὅλους αὐτούς τούς νόμους. Προσδοκούσαμε καί εὐελπιστούσαμε, ἐπί τόσα χρόνια, ὅτι κάποια στιγμή θά ἐγκαταλείπατε αὐτήν τήν στάσιν τῆς ‘’διακριτικῆς’’ ἀνοχῆς καί δέν θά ἐπιτρέπατε ποτέ νά φθάσῃ ἡ Ἑλληνική Κυβέρνηση νά ψηφίσῃ αὐτόν τόν κατάπτυστον νόμον διά τήν ἐλευθέραν καί νόμιμην συμβίωσιν τῶν σοδομιτῶν.

Ἡ μοναχική καί ἁγιορειτική συνείδησί μας οὐδέποτε θά ἀποδεχθεῖ αὐτήν τήν στάσιν σας.  Ἐσεῖς, ἔχετε ἀκόμη μεγαλύτερη εὐθύνη ἀπό τούς πολιτικούς. Ὁ Χριστός μας καί ἡ Ἐκκλησία βλασφημεῖται καί προσβάλλεται διά τῶν πιό χυδαίων νόμων, καί ἐσεῖς ἀρκεσθήκατε μόνον σέ κάποια κείμενα διαμαρτυρίας! Ὁ Χριστός καί ἡ Ἐκκλησία σᾶς ἐμπιστεύθηκε τήν διαποίμανσιν τοῦ πιστοῦ λαοῦ Του καί ἐσεῖς τόσα χρόνια μέ τήν σιωπή σας ἤ μέ τήν τυπική διαμαρτυρία σας, ἐπιτρέψατε νά φθάσουμε σέ αὐτό τό χάος τῆς ἀποστασίας καί τῆς ἀπωλείας! Δέν ἠμποροῦμε νά τό πιστεύσουμε. Δέν τό χωράει ὁ νοῦς μας. Δέν τό ἀνέχεται ἡ συνείδησί μας. Ἡ ὀδύνη, ὁ πόνος καί οἱ προσευχές μας, θά ἀνεβαίνουν καθημερινῶς πρός τόν θρόνον τοῦ Δικαίου Κριτοῦ, θά στενάζουμε καί θά ζητοῦμε νά ἐπέμβῃ ὁ Κύριος γιά νά σταματήσῃ τό κακό.  Σῶσον Κύριε τόν λαόν Σου καί φύλαξον τήν κληρονομίαν Σου, τό μικρό Σου ποίμνιο, τό ὁποῖο εἶναι ἐρριμένον καί ἐγκαταλελλειμένον ὡς μή ἔχοντα ποιμένες.

Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς καί ποιμένες, μέ τόν προσήκοντα σεβασμόν πρός τά θεοτίμητα πρόσωπά σας, παρακαλοῦμε ἐσᾶς καί ὅλους τούς πνευματικούς φορεῖς τῆς πατρίδος μας, ἔστω καί τώρα, πρίν εἶναι ἀργά, νά ἐνεργήσετε δυναμικά, ὁμολογιακά, μαρτυρικά, ὥστε ἤ νά καταργηθῇ ὁ νόμος, ἤ νά διαχωρίσῃ ἡ Ἐκκλησία τήν θέση της μέ τό κράτος αὐτό. Παράλληλα ἀγαπητικά καί θεραπευτικά πρός τά ἀποστατημένα αὐτά παιδιά, ἡ ἁγία Ἐκκλησία μας πού δέν καταδικάζει τόν ἁμαρτωλό ἄνθρωπο, ἀλλά πάντοτε φροντίζει νά διδάσκῃ καί νά καλῇ εἰς μετάνοια ὅλους μας, πρέπει νά καλέσῃ καί αὐτούς σέ ἀναθεώρηση καί μετάνοια. Διότι δέν δύναται ποτέ νά ἀνεχθῇ ἡ Ἐκκλησία, τό πάρα φύσιν νά νομιμοποιεῖται ὡς κατά φύσιν, καί μάλιστα διά νόμου τοῦ κράτους. Ἀγαπᾶ τόν ἁμαρτωλό ὡς ἄρρωστο μέλος, μισεῖ ὄμως τήν ἁμαρτία.  Ἡ Ἐκκλησία ὡς πνευματικό νοσοκομεῖον θεραπεύει τόν ἀσθενῆ ἁμαρτωλό, ἀλλά καυτηριάζει, καί τέλος ἄν δέν θεραπεύεται, ἀποκόπτει τήν γάγγραινα γιά νά μή μεταδοθῇ καί πρός τά ὑγιῆ μέλη της, τό καρκίνωμα τῆς ἁμαρτίας.

Παρακαλοῦμε κινητοποιήσατε τόν πιστόν λαόν, ὥστε νά ἀναγκασθοῦν νά ἀκυρώσουν καί νά ἀποσύρουν ὅλους τούς ἀνωτέρω νόμους μέ ἀποκορύφωμα τόν τελευταῖον, γιά νά ἐξαρθῇ πᾶσα ἀσέβεια καί διαφθορά ἐκ μέσῳ τοῦ λαοῦ, πρίν ξεσπάσει ἐπάνω μας ἡ δικαιοσύνη τοῦ Χριστοῦ,καί νά ἐπανέλθῃ ἡ πατρίδα μας στήν αἰώνια διαχρονική πορεία της ὡς Ὀρθόδοξη χώρα.

Τό Πνεῦμα τό Ἅγιον ὁρίζει διά τοῦ ψαλμοῦ «Σύν ἀνθρώποις ἐργαζομένοις τήν ἀνομίαν καί οὐ μή συνδυάσω μετά τῶν ἐκλεκτῶν αὐτῶν» ( ψαλμ. ΡΜʹ).

Ἐάν ὅμως, δέν ἀποσυρθοῦν καί ἀκυρωθοῦν ὅλοι αὐτοί οἱ ἐπαίσχυντοι νόμοι τοῦ κράτους, τότε ζητοῦμε, γιά ὅσους πολιτικούς – βουλευτές παραμείνουν ἀμετάπειστοι καί ἀμετανόητοι, ἡ Ἱεραρχία διά τῆς Ἱερᾶς Συνόδου νά ἐνεργοποιήσῃ τά δραστικά θεραπευτικά της φάρμακα, ὅπως εἶναι ὁ ἐκκλησιαστικός ἀφορισμός. Νά τούς ἀπαγορευθῇ ἡ εἴσοδος στούς Ἱερούς ναούς, καί ἡ συμμετοχή τους στά μυστήρια. Ἐξάλλου οἱ ἴδιοι ἀπό μόνοι τους, διά τῶν πράξεων τους ἔχουν ἀρνηθεῖ τήν χριστιανική τους πίστη καί ἔχουν αὐτοαφορισθεῖ (ξεχωρίσει τόν ἑαυτόν τους ἀπό τό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας).

Ἐκεῖνο ὄμως πού κυρίως πλήττει ἐμᾶς ὡς μέλη τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ ὑποκρισία τους. Οἱ  πολιτικοί ἄν καί ἐξωτερικά ἐμφανίζονται ὡς χριστιανοί, λαμβάνουν διά τῶν νόμων τοῦ κράτους θέση διωκτῶν τῆς Ἐκκλησίας, ἐκτελώντας ἐντολές ἄνωθεν, ἀπό τά κέντρα τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων, τῆς Νέας Ἐποχῆς τοῦ Ἀντιχρίστου.

Παρακαλοῦμε, ἐπίσης, καί τήν ἰδικήν μας Ἱερά Κοινότητα διά ἐπισήμου ἀνακοινώσεως νά ἀπαγορεύσῃ σέ ὅλους τούς ἀνωτέρω ἀμετανοήτους βουλευτές, καί σέ ὅλους ὅσους ὑπερηφα-νεύονται δημοσίως διά αὐτήν τήν ἀσχημοσύνη τους, καί ἰδιαιτέρως στόν συνειδητά προστάτη τῶν σοδομιτῶν, Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Μπουτάρη, τήν εἴσοδό τους στό Περιβόλι τῆς Παναγίας.

Ἕνας Γέροντας, θέλοντας νά μᾶς δείξῃ πόσο πολύ θλιμμένος εἶναι γιά ὅλους αὐτούς τούς ἁμετανοήτους βουλευτές καί πόσο μεγάλο κακό θά κάνουν διαχρονικῶς στήν πατρίδα μας, εἶπε: «Ὅσοι ψήφισαν τούς νόμους αὐτούς, αὐτοί εἶναι χειρότεροι ἀπό τόν Φαραώ, πού σκότωνε τά ἄρρενα τέκνα καί χειρότεροι ἀπό τόν παιδοκτόνο Ἡρώδη πού σκότωσε 14.000 νήπια, διώκοντας τό Νήπιον Ἰησοῦ. Ὑπάρχει κόλασις καί παράδεισος, μέλλουσα κρίσις καί ἀνταπό-δοσις. Ἐάν δέν μετανοήσουν καί δέν ἀποσύρουν αὐτούς τούς ἀντίχριστους νόμους, οὔτε ἡ κόλασις δέν θά τούς δεχθεῖ μετά θάνατον. Ὁ Θεός θά κάνει εἰδική κόλασι γι᾿ αὐτούς, ὅπου μέ τά ὑψηλά πολιτικά ἀξιώματά τους θά κοσμοῦν τά φρικτώτερα μέρη τῆς εἰδικῆς κολάσεως τους. Τεράστια εὐθύνη  μαζί μέ αὐτούς ἔχουν καί ὅσοι συνηγοροῦν, συνευδοκοῦν ἤ σιωποῦν καί δέν διαμαρτύρονται.

Τέλος ὡς πρός τήν ἠλεκτρονική ταυτότητα-κάρτα τοῦ πολίτη πού προετοιμάζεται νά ἐκδοθῇ, δηλώνουμε ὡς Ἁγιορεῖτες Μοναχοί ὅτι μέ τήν χάρι τοῦ Χριστοῦ μας καί τήν βοήθεια τῆς Παναγίας μας, ἐφόσον κανείς δέν ἠμπορεῖ νά κάνῃ τίποτε χωρίς τήν ἐνίσχυσιν τοῦ Κυρίου, θά ἀγωνισθοῦμε ὅσο ἠμποροῦμε, ὥστε κάθε καλοπροαίρετος χριστιανός καί συνάνθρωπός μας, νά ἐνημερωθῇ, νά ἀφυπνισθῇ, γιά νά μήν τήν δεχθῇ, καθώς  καί κανένας ἁγιορείτης μοναχός.

Ἡ ἀπόφασις φυσικά ἐπαφίεται στήν συνείδησιν ἑνός ἑκάστου καί  εἶναι προσωπική. Δηλώνουμε ἀκόμη ὅτι θά ἀντισταθοῦμε μέ κάθε νόμιμον τρόπο, ἀκόμη καί ἄν ἡ Διοικοῦσα Ἐκκλησία καί ἡ Ἱερά Κοινότης παρασυρθῇ καί μᾶς συστήσει ἀντίθετα ἀπό ὅσα μέχρι τώρα ἔχει συστήσει διά ἐγκυκλίων , ( Δ.Ι.Σ. 2626/1997 καί 2641/1998). Δέν θά δεχθοῦμε τίς νέες ἠλεκτρονικές ταυτότητες-κάρτα τοῦ πολίτη καί θά χρησιμοποιοῦμε τά συμβατικά μέσα ταυτοποιήσεώς μας. (Ἱ. Κοινότητα Α.Ο. 22-4/5.5. 2011).

Νικητής θά εἶναι ὁ Χριστός, τό ἐσφαγμένον ἀρνίον καί ὄχι ὁ Ἀντίχριστος τό θηρίον, τό ὁποῖον σήμερα φαίνεται νά ἐπικρατῇ παντοῦ. Ὁ Χριστός καί Κύριός μας θά θριαμβεύσῃ τελικά καί μαζί Του ὅσοι τόν ἀκολούθησαν καί δέν ἐφοβήθησαν τό θηρίον.

«Ἰδού ἔρχομαι ταχύ, μακάριος ὁ τηρῶν τούς λόγους τῆς προφητείας… ὁ καιρός γάρ ἐγγύς… Ἐξῆλθεν νικών καί ἵνα νικήσῃ… Ναί ἔρχομαι ταχύ. Ἀμήν, ναί ἔρχου, Κύριε Ἰησοῦ». ( Ἱ. Ἀποκ. ΣΤʹ καί ΚΒʹ κεφ.).

Οἱ ὑπογράφοντες:

Γέρων Γαβριήλ Μοναχός, Ἱ.Κ.Ἁγίου Χριστοδούλου, Ἱ.Μ.Κουτλουμουσίου

Γέρων Σάββας Μοναχός, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

Γέρων Ἰλαρίων, , Ἱ.Κ.Ἀγίου Μαξίμου  τοῦ Ὀμολογητοῦ, , Ἱ.Μ.Κουτλουμουσίου

Μοναχός Δοσίθεος, , Ἱ.Κ.Ἀγίου Μαξίμου  τοῦ Ὀμολογητοῦ, Ἱ.Μ.Κουτλουμουσίου

Γέρων Εὐστράτιος Ἱερομόναχος, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

Μοναχός Ἀρτέμιος, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

Μοναχός Παΐσιος, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

Μοναχός Χριστοφόρος, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

Μοναχός Δωρόθεος, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

Μοναχός Ἰεζεκιήλ, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

Ἱερομόναχος Ἀθανάσιος, Δικαῖος Ἱ. Σκήτεως Τιμίου Προδρόμου Ἱ. Μ. Μ. Λαύρας, μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ, (25 μοναχοί)

Μοναχός Χερουβίμ, Ἱ.Κ.Ἀρχαγγέλων, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

Γέρων Ἰωάννης, Ἱ.Κ.Εἰσοδίων Βίγλας, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

Γέρων Πατάπιος, Ἱ.Κ.Σκέπης τῆς Θεοτόκου, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας καί τῆς συνοδίας αὐτοῦ (2)

Γέρων Γεώργιος, Ἱ.Κ.Βαρλαάμ καί Ἱωάσαφ Βίγλας, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

Γέρων Χαρίτων Ἱερομ., Ἱ.Κ.Ἀναλήψεως Καρυές, Ἱ.Μ.Βατοπεδίου

Γέρων Μελέτιος, Ἱ.Κ.Γενέσιον τῆς Θεοτόκου, Καψάλα, Ἱ.Μ.Παντοκράτορος

Ἱερομ. Μακάριος, Ἱ.Κ.Γενέσιον τῆς Θεοτόκου, Καψάλα, Ἱ.Μ.Παντοκράτορος

Γέρων Ζηνόβιος, Ἱ.Κ.Ἁγίων Ἀναργύρων, Ἱ.Μ.Παντοκράτορος

Γέρων Συμεών, Ἱ.Κ.Ἁγίου Συμεών Καυσοκαλύβια,Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

Μοναχός Ἠσαΐας, Ἱ.Κ.Ἁγίου Συμεών Καυσοκαλύβια,Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

Μοναχός Εὐστάθιος, Ἱ.Κ.Ἁγίου Εὐσταθίου Καυσοκαλύβια, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

Μοναχός Ἐρμόλαος, Καυσοκαλύβια, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

Γέρων Χαρίτων, Καρούλια, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

Γέρων Ἀθανάσιος,Ἱ.Ἠ. Ἅγιος Σάββας, Καρούλια, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

Γέρων Σοφρώνιος, Ἱ.Ἠ. Ἁγία Τριάδα, Καρούλια, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

Γρηγόριος Δανιηλαίος μετά τῆς συνοδίας αὐτοῦ (Δανιηλαίοι, 10 μοναχοί) Ἱ.Ἡ. Ἁγιορεῖται Πατέρες, Κατουνάκια, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

Γέρων Γεράσιμος, Ἱ.Ἠσ. Ἁγιος Γεράσιμος, Κατουνάκια, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

Γέρων Παντελεήμων Ἱερομ., Ἱ.Ἠ.Ἅγιος Ἰωάννης Θεολόγος, Κατουνάκια, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας.

Γέρων Κύριλλος, Ἱ.Ἠ.Εὐαγγελισμός τῆς Θεοτόκου Κατουνάκια, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας

Μοναχός Παΐσιος, Καθηγητής, Αθωνιάδα Σχολή

Μοναχός Παΐσιος, Ι.Κ. Αρχαγγέλων Σαββαίων

Γέρων Θωμᾶς Ἱερομόν. μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ (Θωμάδες, 4 μοναχοί) Ἱ.Κ.Ἁγίου Ἀποστόλου Θωμά, Μικρά Ἁγία Ἄννα, Ἱ.Μ.Μ.Λαύρας.

Ἡ συλλογή τῶν ὑπογραφῶν συνεχίζεται καί θἀ ἐκδοθοῦν στἠν ἐφημερίδα Ὀρθόδοξος Τύπος, στό τεῦχος τῆς Παρασκεῆς 5-2-2016.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΣ

hrwes shmaia 01


Με την ευκαιρία της ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ της 25ης Μαρτίου 1821

Μέσα στην ένταση που βιώνουμε τον τελευταίο καιρό γύρω από τα Εθνικά μας θέματα, όλοι προβληματίζονται και ερωτούν τι πρέπει να κάνουμε σαν Ορθόδοξοι και Έλληνες.

Η Τουρκία συνεχώς αμφισβητεί τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και ασταμάτητα παρενοχλεί στο Αιγαίο, αέρα και θάλασσα, ζητώντας αφορμή για πολεμική σύγκρουση.

Η Αλβανία γκρεμίζει τα σπίτια των Βορειοηπειρωτών στη Χειμάρα και εγείρει ανενδοίαστα το δήθεν θέμα της Τσαμουριάς.

Τα Σκόπια, ένα κράτος υπό διάλυση, συνεχίζει να υποκλέπτει το όνομα της Μακεδονίας μας, ανακινεί παγκόσμια σε βάρος μας αιτήματα για γλώσσα, ονομασία και πολιτιστικές ψευτοκληρονομιές.

Στην Κύπρο μας οι απαιτήσεις τουρκοκυπρίων με τις πλάτες του τουρκικού επεκτατισμού και ευρωπαίων συμμάχων οδηγούν σε ακρωτηριασμό του Ακρίτα του Νότου και του αδούλωτου Νησιού μας.

Μέσα εδώ στην Πατρίδα μια δράκα εθνομηδενιστών αριστερής κοπής προσπαθούν να μας αποκόψουν από Πατρίδα, Εκκλησία και Οικογένεια και είναι τόσο μικροί και τόσο λίγοι που τα μεγάλα αρπακτικά των δανειστών και τοκογλύφων κάνουν ό,τι θέλουν, αλωνίζουν και εξαντλούν τον ελληνικό λαό.

Τέλος, η ελπίδα να επανέλθουμε στην ορθή πορεία σαν Ορθόδοξοι και Έλληνες και να εκπληρώσουμε το Τάμα του Έθνους, να βρούμε ευλογία από τον Θεό, χτίζοντας Ναό και όχι Τέμενος, πέθανε προσφάτως από την υποκρισία και την μικροκαρδία των Ελληνικών Κομμάτων.

Απέναντι σε όλα αυτά και σε τόσα άλλα, αμέτρητα και θλιβερά, ας κάνουμε ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ. Με ΠΡΟΣΕΥΧΗ και ενημέρωση. Αλλά και με ΓΕΝΙΚΟ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟ. Ελληνική Σημαία σε κάθε σπίτι. Σταυρός και Σημαία σε κάθε μπαλκόνι. Κανένα σπίτι χωρίς Ελληνική Σημαία την 25η Μαρτίου. Είναι μια ελάχιστη ευγνωμοσύνη στους Αθάνατους Ήρωες.

Σημαίες Ελληνικές με Σταυρό και Κοντάρι διατίθενται στη Χριστιανική Εστία Λαμίας, Πλατ. Διάκου 9, ώρες καταστημάτων, σε πολύ χαμηλή τιμή.

Σε τέτοιες μέρες που ζούμε απαιτείται η ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΗ να κυματίσει απ΄ άκρο σε άκρο στην πόλη μας και την Πατρίδα μας. Ναι, αυτό το καθήκον πρέπει να το κάνουμε αμέσως!!!

Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΛΑΜΙΑΣ

 

Πηγή: Χριστιανική Εστία Λαμίας

Δεν θα γίνω «δωρητής» οργάνων χωρίς να το θέλω! Υποβάλω δήλωση άρνησης.

 

oxi sti dorea 2Kαταθέτουμε την αρνητική δήλωση μας προς τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ). Ο νόμος αφήνει πολλά σημαντικά κενά και αποτελεί πρωτοφανή καί βίαιη κατάργηση της αυτοδιάθεσης του ανθρωπίνου σώματος.

Αν δέν δηλώσουμε την άρνησή μας, θεωρούμαστε παρά τη θέλησή μας, εμείς και τα τυχόν ανήλικα τέκνα μας, δωρητές οργάνων !

Η απαιτούμενη από τον νόμο συγκατάθεση των συγγενών μας είναι αόριστη, διότι δεν αναφέρει ο νόμος ποιοι θεωρούνται συγγενείς, ούτε και τι γίνεται με αυτούς που δεν έχουν παρουσιαστεί οι συγγενείς τους (άρθρο 9 Ν. 3984/2011 όπως τροποποιήθηκε μέ τόν Ν. 4075/2012 ΦΕΚ 89/11.4.2012).

Εφ΄ όσον δεν θέλουμε να μας πάρουν ζωτικά όργανά μας, σε περίπτωση που διαγνώσουν εγκεφαλικό θάνατό μας, είναι απαραίτητη μια απλή και γρήγορη διαδικασία σε ένα ΚΕΠ.

Εκεί θα καταθέσουμε την αρνητική δήλωση μας προς τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ).

Επιλέγουμε τώρα τους παρακάτω συνδέσμους και εκτυπώνουμε :

 1. ΕΔΩ το Ενημερωτικό Φυλλάδιο με τις οδηγίες υποβολής
 2. ΕΔΩ το έντυπο με την Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση άρνησης

Την προσπάθεια αυτή μπορούμε να την γνωστοποιήσουμε και σε άλλους που ενδιαφέρονται

 

Σχετικά άρθρα: http://www.tideon.org/ 

 

Αναίρεση παραπληροφόρησης για τη Δήλωση Αρνήσεως δωρεάς Οργάνων Σώματος (13.6.13)

Ἀρ­χιμανδρίτης Ἀ­θα­νά­σιος Ἀ­να­στα­σί­ου: Ἡ ἄρνηση τῆς κάρτας τοῦ πολίτη ὡς ὁμολογία πίστεως

arnhsh ths kartas toy polith 02

arnhsh ths kartas toy polith 01


Κυ­κλο­φό­ρη­σε ἀ­πό τήν Σύ­ναξη Ὀρ­θο­δό­ξων Ρω­μη­ῶν «ΦΩ­ΤΗΣ ΚΟΝ­ΤΟ­ΓΛΟΥ», τό ἔν­τυ­πο «Ἡ ἄρ­νη­ση τῆς κάρ­τας τοῦ πο­λί­τη ὡς ὁ­μο­λο­γί­α πί­στε­ως», πού ὑ­πο­γρά­φει ὁ Ἀρ­χιμ. Ἀ­θα­νά­σιος Ἀ­να­στα­σί­ου, Προ­η­γού­με­νος τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μο­νῆς Με­γά­λου Με­τε­ώ­ρου, Ἁ­γί­ων Με­τε­ώ­ρων.

Πρόκειται γιά μιά συλ­λο­γι­κή προ­σπά­θεια καί με­λέ­τη ὁ­μά­δας θε­ο­λό­γων, νο­μι­κῶν, τε­χνι­κῶν, κλη­ρι­κῶν, μο­να­χῶν καί λα­ϊ­κῶν, πού ἀ­σχο­λοῦν­ται μέ τό συγ­κε­κρι­μέ­νο ζή­τη­μα καί πα­ρα­κο­λου­θοῦν συ­στη­μα­τι­κά τίς ἐ­ξε­λί­ξεις του ἐδῶ καί δύο δεκαετίες.

Ἡ ἐρ­γα­σί­α αὐ­τή βα­σί­ζε­ται στήν ἑρ­μη­νεί­α τῶν Ἁ­γί­ων Πα­τέ­ρων τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας μας, κα­θώς καί συγ­χρό­νων πα­τέ­ρων, γε­ρόν­των καί θε­ο­λό­γων καί κα­τ’ ἐ­ξο­χήν στά προ­φη­τι­κά καί ἀ­πο­κα­λυ­πτι­κά κεί­με­να τοῦ με­γά­λου Ἁ­γί­ου τῶν ἡ­με­ρῶν μας, τοῦ Ὁ­σί­ου Παϊσίου τοῦ Ἁ­γι­ο­ρεί­του. Ἀ­πο­τε­λεῖ δέ συ­νέ­χεια πο­λυ­ά­ριθ­μων ἀ­να­φο­ρῶν, ἀ­πο­φά­σε­ων, ἀ­να­κοι­νώ­σε­ων, κει­μέ­νων, δι­α­μαρ­τυ­ρι­ῶν, ψη­φι­σμά­των, ἐγ­κυ­κλί­ων, ἄρ­θρων, ἐ­πι­στο­λῶν, δη­μο­σι­ευ­μά­των, συ­νε­δρί­ων καί συ­ζη­τή­σε­ων πού πα­ρή­χθη­σαν, κα­θ’ ὅ­λη τήν διά­ρκεια αὐ­τῶν τῶν ἐ­τῶν, ἀ­πό τήν Ἱ­ε­ρά Σύ­νο­δο τῆς Ἐκ­κλη­σί­ας τῆς Ἑλ­λά­δος, τήν Ἱ­ε­ρά Κοι­νό­τη­τα τοῦ Ἁ­γί­ου Ὄ­ρους, Μη­τρο­πό­λεις καί Ἱ­ε­ρές Μο­νές, Κα­θη­γη­τές Θε­ο­λο­γι­κῶν Σχο­λῶν, κλη­ρι­κούς, μο­να­χούς, φο­ρεῖς καί συλ­λό­γους.

 

 

Πηγή: Σύναξη Ορθοδόξων Ρωμηών

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ [1986 - 2016]: 30 Χρόνια από τήν ψήφιση τοῦ ΕΘΝΟΚΤΟΝΟΥ - «ΕΚΤΡΩΤΙΚΟΥ» νόμου

ektrwseis 44

Ποιός ἄραγε θυμᾶται τή θλιβερή ἐπέτειο τῆς ψήφισης, ἀπό τή Βουλή τῶν Ἑλλήνων, τοῦ ἐπαίσχυντου καί καταστροφικοῦ Νόμου 1609/1986, μέ τόν παραπλανητικό τίτλο: «Τεχνητή διακοπή τῆς ἐγκυμοσύνης καί προστασίας τῆς ὑγείας τῆς γυναίκας...»,1 μέ τόν ὁποῖο οὐσιαστικά«νομιμοποιήθηκαν» οἱ φονικές ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ;

Τό θαῦμα τῆς ζωῆς!
Ἔμβρυο 20 ἑβδομάδων.

Ποιός ἄραγε θυμᾶται τή θλιβερή ἐπέτειο τῆς ψήφισης, ἀπό τή Βουλή τῶν Ἑλλήνων, τοῦ ἐπαίσχυντου καί καταστροφικοῦ Νόμου 1609/1986, μέ τόν παραπλανητικό τίτλο: «Τεχνητή διακοπή τῆς ἐγκυμοσύνης καί προστασίας τῆς ὑγείας τῆς γυναίκας...»,1 μέ τόν ὁποῖο οὐσιαστικά «νομιμοποιήθηκαν» οἱ φονικές ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ;

Τριάντα (30) ὁλόκληρα χρόνια ἔχουν παρέλθει καί τά ἀποτελέσματα αὐτοῦ τοῦ ἄνομου νόμου εἶναι ὁρατά καί ἀπειλοῦν δημογραφικά, ἀλλά, τό σπουδαιότερο, ἠθικά καί πνευματικά τήν ὑπόσταση τῆς Πατρίδος μας. Ἐάν ὑπολογίσουμε ὅτι πραγματοποιοῦνται περίπου 350.000–450.000 Ἐκτρώσεις ἐτησίως στή Χώρα μας (σύμφωνα μέ ἄλλους ὑπολογισμούς ἀνέρχονται στίς 500.000, πού εἶναι καί τό πιό πιθανό) καί πολλαπλασιάσουμε μέ τό 30 (ἔτη), τό ἀποτέλεσμα τῆς πράξης εἶναι σοκαριστικό:

Σ' αὐτή τήν παράλογη ἱστορία εἶναι ἀξιοσημείωτη ἡ παραπληροφόρηση, πού μέ τή μορφή τῆς προπαγάνδας ἀποκρύπτει τήν οὐσία τῆς πράξης. Τό νόημα τῶν λέξεων ἀλλάζει ἤ χρησιμοποιεῖται ἐπιλεκτικά, προκειμένου νά δηλώσει τό προκατασκευασμένο ἰδεολόγημα, πού βέβαια ἀπέχει πολύ ἀπό τήν ἀλήθεια. Ἔτσι, ἡ λέξη «ἔκτρωση» ἀντικαταστάθηκε μέ τόν ὅρο: «τεχνητή διακοπή τῆς ἐγκυμοσύνης...» κι αὐτό γιατί ἡ «ἔκτρωση» παραπέμπει στή βίαιη διακοπή τῆς ἐγκυμοσύνης καί στό φόνο τοῦ ἀνυπεράσπιστου ἐμβρύου.

Ὁ ἀείμνηστος καθηγητής τῆς Νομικῆς Ἀντώνιος Μανιάκης σημείωνε σέ σχετικό ἄρθρο του: «... τό ἔμβρυο δέν εἶναι πράγμα ἤ ἁπλή ἰδιότητα τοῦ γυναικείου σώματος, ἀλλά κύτταρο ζωῆς. Τό κυοφορούμενο ἀποτελεῖ ζωή πού ἀναπτύσσεται καί εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένη μέχρι τόν τοκετό μέ τή ζωή καί τήν ὑγεία τῆς ἐγκύου. Γιά τό λόγο αὐτό χρήζει ἰδιαίτερης προστασίας ἀπό τό δίκαιο».2 Ὅμως, ὅπως εἶναι φανερό, ἡ προστασία αὐτή δέν παρέχεται ἀπό τόν «ἐκτρωτικό» νόμο στό ἀπειλούμενο μέ ἔκτρωση ἔμβρυο, μάλιστα συμβαίνει τό ἀκριβῶς ἀντίθετο. Ἐξ ἄλλου, σύμφωνα μέ πολλούς ἔγκριτους Νομικούς-Συνταγματολόγους,­ ὁ νόμος εἶναι ἀντισυνταγματικός δεδομένου ὅτι ἔρχεται σέ ἀντίθεση μέ τή διάταξη τοῦ ἄρθρου 5, παρ. 2 τοῦ Συντάγματος, μέ τήν ὁποία κατοχυρώνεται τό δικαίωμα στή ζωή κατά τρόπο ἀπόλυτο. Ἡ συνταγματική διάταξη δέ διακρίνει μεταξύ γεννημένου καί κυοφορούμενου, οὔτε ἐξουσιοδοτεῖ τό νομοθέτη νά κάνει τέτοια διάκριση.

 

Ἔγραφε στό Περιοδικό μας τότε, τό 1986, ὅταν κατατέθηκε τό «ἐκτρωτικό καί ἐθνοκτόνο» νομοσχέδιο, μεταξύ ἄλλων, ὁ μακαριστός π. Νικόδημος Μπιλάλης: «Ἑκατοντάδες συλλογικοί φορεῖς, ὁμάδες ἤ μεμονωμένα πρόσωπα πολιτῶν ἀπό ὅλη τή Χώρα μέ τηλεγραφήματα, ψηφίσματα, ἐπιστολές, συγκεντρώσεις καί ἄλλες ἐκδηλώσεις ἔντονης διαμαρτυρίας διαδηλώνουν τήν ἀντίθεσή τους γιά τήν κατάθεση νομοσχεδίου πού θά “νομιμοποιεῖ” τό ἔγκλημα τῶν ΕΚΤΡΩΣΕΩΝ... Ὅσοι λοιπόν ἄμεσα ἤ ἔμμεσα εἶναι ἐμβρυοκτόνοι-ἀνθρωποκτόνοι φονεύουν μόνο τά σώματα τῶν ἐμβρύων, ἀλλά ὄχι καί τήν ἀσώματη καί ἀθάνατη ψυχή τους, ἡ ὁποία καί θά τούς ἐκδικηθῆ καί σέ αὐτή καί στήν ἄλλη Ζωή! Μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτεννόντων τὸ σῶμα, τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυναμένων ἀποκτεῖναι...” (Ματθ. 10, 28)» («Π.Ο.», ἀρ. τ . 29/1986, σελ. 3–4).

Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. εἶχε πρωτοστατήσει σέ ἐκδηλώσεις καί πορεῖες διαμαρτυρίας, στίς ὁποῖες χιλιάδες Ἕλληνες εἶχαν ἐκφράσει τήν ἀντίθεσή τους στό φονικό νομοσχέδιο. Ἀντίθετα, μερικές ἑκατοντάδες ὑποστηρικτές τῶν ἐκτρώσεων, μέ προεξάρχουσα τή σύζυγο τοῦ τότε Πρωθυπουργοῦ Μαργαρίτα Παπανδρέου καί τά μέλη τῆς «Ἕνωσης Γυναικῶν Ἑλλάδος» (Ε.Γ.Ε.), προσπάθησαν νά κάνουν ἀντιδιαδήλωση, ἡ ὁποία ἀπέτυχε παταγωδῶς... Παρ' ὅλα­ αὐτά, τό νομοσχέδιο ψηφίσθηκε ἀπό τήν πλειοψηφία τοῦ τότε κυβερνῶντος κόμματος (ΠΑ.ΣΟ.Κ.), καί οἱ συνέπειές του ἐξακολουθοῦν νά εἶναι καταστροφικές! (Οἱ φωτογραφίες τῶν «τραγικῶν» αὐτῶν γυναικῶν μέ τά θλιβερά πανό τους, Ἰανουάριος 1986).

 

eleytheres kai dwrean ektrwseis 01

Τό ἄρθρο 2 τῆς «Εὐρωπαϊκῆς Σύμβασης γιά τήν προάσπιση τῶν δικαιωμάτων τοῦ ἀνθρώπου καί τῶν θεμελιωδῶν ἐλευθεριῶν» (Ε.Σ. .Α.) ὁρίζει ὅτι: «Σέ κανένα δέ μπορεῖ νά ἐπιβληθεῖ ἐκ προθέσεως θάνατος, παρά μόνο εἰς ἐκτέλεσιν θανατικῆς ποινῆς ἐκδιδομένης ὑπό δικαστηρίου σέ περίπτωση ἀδικήματος πού τιμωρεῖται ἀπό τό νόμο μέ τήν ποινή αὐτή». Κι ὅμως, στό κυοφορούμενο ἔμβρυο μέ τήν ἔκτρωση οὐσιαστικά ἐπιβάλλεται ἡ «θανατική ποινή», χωρίς νά ἔχει κάνει κάποιο «ἔγκλημα»...

Παρ' ὅλα αὐτά οἱ ἐκτρώσεις ἔχουν παγκοσμίως πολλούς φανατικούς ὑποστηρικτές καί ὀπαδούς, οἱ ὁποῖοι μέ σαθρά «ἐπιχειρήματα» προσπαθοῦν νά πείσουν γιά τήν νομιμότητα, ἀλλά καί τήν ἀναγκαιότητά τους.

Ἕνα τέτοιο ἐπιχείρημά τους, ἀπό τά πιό διαδεδομένα, εἶναι... «ἀνθρωπιστικό»! «Δέν εἶναι σωστό, ὑποστηρίζουν, νά γεννηθεῖ ἕνα παιδί μέ προβλήματα ὑγείας καί νά ὑποφέρει...». Μέ τή «λογική» αὐτή θά ἔπρεπε καί ὅλους ὅσοι ὑποφέρουν νά τούς «ἀπαλλάξουμε» ἀπό τόν πόνο τους, σκοτώνοντάς τους...

Δέν εἶναι καθόλου τυχαῖο ὅτι οἱ ὀπαδοί τῆς «εὐθανασίας» εἶναι συνήθως καί ὑπέρμαχοι τῆς «εὐγονικῆς» καί τῶν ἐκτρώσεων καί ἀντίθετα. Πρόσφατα, μάλιστα, ἐπιστήμονες ἀπέδειξαν ὅτι τό ἔμβρυο αἰσθάνεται πόνο, πονάειδηλαδή ὅπως ὅλοι μας, πρίν ἀπό τήν 8η ἑβδομάδα. 3 Γεγονός πού ἀνατρέπει καί ἀκυρώνει τό δῆθεν «ἀνθρωπιστικό» ἐπιχείρημα τῶν ὀπαδῶν τῶν ἐκτρώσεων, ἀφήνοντάς τους ἠθικά ἀκάλυπτους...

Ἄλλωστε, οἱ περισσότερες «ἀσθένειες» (Μεσογειακή Ἀναιμία, Σύνδρομο Down κλπ.), γιά τίς ὁποῖες δολοφονοῦνται τά ἀγέννητα παιδιά ὅταν «διαγνωσθεῖ» ὅτι πάσχουν, μέ τή βοήθεια τῆς ἐπιστήμης ἀντιμετωπίζονται ἀποτελεσματικά. Τό δέ προσδόκιμο ζωῆς τῶν «ἀσθενῶν» ἔχει αὐξηθεῖ καί ἡ ποιότητα ζωῆς τους ἔχει βελτιωθεῖ. Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι ὑπάρχει πάντα στίς ἐξετάσεις προγεννητικοῦ ἐλέγχου, μέ τίς ὁποῖες γίνεται ἡ «διάγνωση», τό ποσοστό λάθους (σύμφωνα μέ μελέτες ἀνέρχεται στό 5%), καθώς καί «οἱ κίνδυνοι πρόκλησης δυσμενῶν ἐπιπλοκῶν», τόσο στή γυναίκα (βλ. ὑποσημ. 15, σελ. 10) ὅσο καί στό παιδί.4 Κατά τ’ ἄλλα ἡ ὑποκριτική κοινωνία μας στέκεται μέ ἀποτροπιασμό στό ὄντως ἀποτρόπαιο φαινόμενο τοῦ Καιάδα τῆς ἀρχαίας Σπάρτης, καί στίς ἀπάνθρωπες μεθόδους τοῦ Ναζισμοῦ,5ἐνῶ ὑπερθεματίζει καί νομοθετεῖ ὑπέρ τοῦ συγχρόνου καί ἀπείρως μεγαλύτερου Καιάδα, αὐτοῦ τῶν Ἐκτρώσεων.

Ἐπιπροσθέτως, οἱ ὑποστηρικτές τῆς ἔκτρωσης διατείνονται ὅτι τό ἔμβρυο δέν εἶναι αὐτόνομος ἄνθρωπος καί δέν ἔχει ψυχή, ἀλλά ἀποτελεῖ μέρος τοῦ σώματος τῆς γυναίκας, ἡ ὁποία ἔχει τό «δικαίωμα» τῆς ἐπιλογῆς νά αὐτοδιαχειρίζεται τό σῶμα της καί νά εἶναι ἡ μόνη ἁρμόδια νά ἀποφασίζει ἐάν θά γεννήσει ἕνα παιδί ἤ ἄν θά «ἀπαλλαγεῖ» ἀπ' αὐτό. Στό διαδίκτυο εἴδαμε ἕνα ὡραῖο σύνθημα, πού περιγράφει μέ δυό φράσεις τό «δικαίωμα ἐπιλογῆς» τῆς μητέρας: «Ἡ μόνη ἐπιλογή μιᾶς μητέρας πού ἐγκυμονεῖ... εἶναι ἡ γέννηση τοῦ παιδιοῦ της»!

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δέν δέχεται τή θεωρία «τῆς διαδικασίας ἐμψυχώσεως» (δηλ. ὅτι τό ἔμβρυο δέν ἔχει ἀπό τήν ἀρχή ψυχή, ἀλλά ἐμψυχοῦται τίς πρῶτες 14 ἡμέρες ἤ καί ἀργότερα). Σύμφωνα μέ τή Χριστολογική δογματική διδασκαλία της (Γ΄ καί ΣΤ΄ Οἰκουμενικές Σύνοδοι) τό ἔμβρυο ἐμψυχοῦται καί συνιστᾶ αὐτοτελή ψυχοσωματική ὀντότητα «ἅμα τῇ συλλήψει» καί «ἐξ ἄκρας συλλήψεως»6 . Δέν νοεῖται δηλ., ἔστω κι ἀπειροελάχιστο χρονικό διάστημα, σῶμα ἄνευ ψυχῆς, οὔτε ψυχή ἄνευ σώματος. Λέγει χαρακτηριστικά ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός: «Ἅμα δὲ τὸ σῶμα καὶ ἡ ψυχὴ πέπλασται· οὐ τὸμὲν πρῶτον, τὸ δὲ ὕστερον». («Ἔκδοσις ἀκριβής τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως», ἐκδ. Πουρναρᾶ, Θεσ/νίκη 1976, σ. 150). Καί συμπληρώνει ὁ ἅγιος Ἀναστάσιος ὁ Σιναΐτης: «Οὔτε γὰρ σῶμα πρὸ τῆς ψυχῆς ὑφίστατο (= ὑπῆρχε), οὔτε ψυχὴπρὸ τοῦ σώματος» (PG 89, 724). Γι’ αὐτό καί ὁ θάνατος ἐπέρχεται μόνο ὅταν ἡ ψυχή ἀποχωρισθεῖ ἀπό τό σῶμα. Ἀλλά καί ἡ σύγχρονη γενετική καί ἐμβρυολογική ἐπιστήμη ἐπιβεβαιώνει ὅτι τό ἔμβρυο ἔχει ὅλες τίς γενετικές πληροφορίες (DNA), ὡς αὐτόνομος ἄνθρωπος, ἀπό τή σύλληψή του καί ὄχι ἀπό κάποια ἑβδομάδα τῆς κυήσεώς του ἤ ἀπό τή γέννησή του, «...δέν εἶναι μία ἐν δυνάμει ζωή, ἀλλά ζωή μέ δυνατότητα νά ἐξελιχθεῖ σέ ἐνήλικα»7.

«Ἀπό τή στιγμή κατά τήν ὁποία 23 χρωμοσώματα τοῦ σπερματοζωαρίου ἑνωθοῦν μέ τά 23 χρωμοσώματα τοῦ ὠαρίου, δημιουργεῖται ἕνας νέος ἀνθρώπινος ὀργανισμός, διαφορετικός ἀπό τούς γεννήτορές του. Τό ἔμβρυο ἀπό τήν ἡλικία τοῦ 1–1,5 μηνός παρουσιάζει τά ἀνθρώπινα σωματικά χαρακτηριστικά. Στίς 3 ἑβδομάδες τό ἔμβρυο, ἄν καί μόλις 2,5 ἑκατοστά, ἔχει τίς καταβολές ματιῶν, πνευμόνων, στομάχου, σπονδυλικῆς στήλης καί καρδιᾶς. Ἡ καρδιά του χτυπᾶ ἤδη ἀπό τήν 18η ἡμέρα. Μετά τούς 2,5 μῆνες δέν δημιουργεῖται κανένα νέο ὄργανο, ἁπλῶς αὐξάνει ὅ,τι ὑπάρχει».8

emvryo 12 evdomadwn 01

Ἔμβρυο 12 ἑβδομάδων.
Νομίζετε ὅτι δέν ἀξίζει νά ζήσει, ἐπειδή εἶναι... «ἀνεπιθύμητο»;

Καί ἐπανερχόμαστε στόν ἐμβρυοκτόνο νόμο, σύμφωνα μέ τόν ὁποῖο ὁ νομοθέτης αὐθαίρετα ἀποφαίνεται ὅτι: «Δέν εἶναι ἄδικη πράξη ἡ τεχνητή διακοπή τῆς ἐγκυμοσύνης πού ἐνεργεῖται μέ τή συναίνεση τῆς ἐγκύου...». Καί συνεχίζει στόν καταχρηστικό ἐπίσης προσδιορισμό τῆς ἔκτρωσης, ὡς «μή ἄδικης» (καί βέβαια ἀτιμώρητης) πράξης, ἕως και τή 12η ἑβδομάδα κύησης, χωρίς κἄν κάποια «δικαιολογία», ἀρκεῖ μόνο ἡ ἀποτρόπαια ἀπόφαση τῆς μητέρας νά χαρακτηρίσει τό σπλάγχνο της... «ἀνεπιθύμητο»!

Ὅμως, τό ἔμβρυο πού θά προέλθει ἀπό βιασμό ἤ ἀποπλάνηση ἤ αἱμομιξία...

παύει (κατά τό νομοθέτη πάντα) νά ἔχει δικαίωμα στή ζωή πέρα ἀπό τήν 12η ἕως καί τή 19η ἑβδομάδα καί μέχρι τότε δέν εἶναι «ἄδικη» πράξη ἡ ἔκτρωσή του! Καί συνεχίζεται ὁ αὐθαίρετος παραλογισμός, διότι τό ἔμβρυο, πού θά «διαγνωστεῖ» μέ «ἐνδείξεις(!) σοβαρῆς ἀνωμαλίας...», δέν ἔχει κανένα δικαίωμα στή ζωή μέχρι καί τήν 24η ἑβδομάδα, καί, σάν κάποιος ἀνεπιθύμητος ὄγκος στό σῶμα τῆς μητέρας, ἐπιτρέπεται ἀπό τό νόμο νά «ἀποβληθεῖ» βιαίως...!

Τέλος, ἐάν ἡ ζωή τῆς ἐγκύου διατρέχει κίνδυνο, ἡ ἔκτρωση μπορεῖ νά πραγματοποιηθεῖ σέ ὁποιοδήποτε στάδιο τῆς ἐγκυμοσύνης. Τότε δικαίωμα στή ζωή ἔχει μόνο ἡ μητέρα καί ὄχι τό παιδί! Σκεφτεῖτε τώρα τήν ὑποθετική περίπτωση, κατά τήν ὁποία μετά ἀπό ἕνα ἀτύχημα κινδυνεύουν νά πεθάνουν ἡ μητέρα καί τό παιδί της. Ὑπάρχει ὅμως ἡ δυνατότητα οἱ γιατροί νά σώσουν ἕναν ἀπό τούς δύο. Ἐάν ὑποθέσουμε ὅτι ἡ μητέρα ἔχει τίς αἰσθήσεις της καί τῆς τεθεῖ τό δίλημμα, πόσες μητέρες πιστεύετε θά ἐπέλεγαν νά ζήσουν αὐτές κι ὄχι τό παιδί τους; Ἐλάχιστες, ἴσως καί καμμία!


 

moy aksizei h thanatikh poinh 01

 

Αὐτή ἡ ὡραία ἀφίσα δίνει μέ σαφήνεια ἀπάντηση σέ ὅσους ὑποστηρίζουν τήν ἔκτρωση λόγῳ βιασμοῦ τῆς μητέρας (στή Χώρα μας «ἐπιτρέπεται» μέχρι καί τήν 19η ἑβδομάδα κύησης!).

Εἶναι ὄντως φοβερό καί πολύ τραυματικό γιά τή γυναίκα τό ἀποτρόπαιο γεγονός τοῦ βιασμοῦ. Ὅμως, τί φταίει τό ἀνυπεράσπιστο ἔμβρυο; Ἄς ρωτήσουν τή Ρεβέκκα τῆς διπλανῆς ἀφίσας, ἐάν θά προτιμοῦσε νά μήν εἶχε γεννηθεῖ...!

 

Ἡ ἔννοια τῆς Μητρότητας ἔχει διαχρονικά συνδεθεῖ ἄρρηκτα μέ αὐτήν τῆς θυσίας. Ὑπῆρξαν, ὑπάρχουν καί θά ὑπάρχουν ἑκατομμύρια ἡρωίδες μητέρες ἀνά τούς αἰῶνες, πού προτιμοῦν νά θυσιάσουν ἀκόμα καί τή ζωή τους, για νά ζήσουν τά παιδιά τους, ἀκόμη καί ἐάν αὐτά δέν ἔχουν γεννηθεῖ καί φιλοξενοῦνται στή μήτρα τους.9

Ἔχει διαπιστωθεῖ ὅτι, ἐάν μποροῦσαν οἱ μητέρες νά δοῦν τό ἀγέννητο παιδί τους, πρίν ἀποφασίσουν νά προβοῦν σέ ἔκτρωση, ἐλάχιστες θά προχωροῦσαν στήν ἀποτρόπαια αὐτή πράξη. Ὁ διάσημος γυναικολόγος Dr Bernard Nathanson ἔχει ἐπισημάνει τό ἑξῆς σημαντικό:

«Ἄν τό κοιλιακό τοίχωμα τῆς ἐγκύου γυναίκας ἦταν διάφανο, τί εἴδους νόμους θά εἴχαμε γιά τήν ἔκτρωση;» ( ἀπό τή συγκλονιστική ταινία: «Σιωπηλή κραυγή», ὅπου παρουσιάζεται ἡ ἔκτρωση ἑνός ἐμβρύου 10 ἑβδομάδων.

Μία ταινία, πού ὅλες ὅσες σκέπτονται τήν ἔκτρωση, πρέπει νά δοῦν καί, ἄν εἶναι δυνατόν, μαζί μέ ὅσους τίς πιέζουν νά κάνουν ἔκτρωση, πρίν ἀποφασίσουν νά καταστρέψουν δυό ζωές, τοῦ παιδιοῦ τους καί τή δική τους)10 .,11

Εἶναι προφανές ὅτι ἐπιβάλλεται νά καταργηθεῖ ἄμεσα ὁ νόμος καί νά ἀπα­γορευθοῦν ὅλες ἀνεξαιρέτως οἱ Ἐκτρώσεις. Κάθε ἔγκυος γυναίκα πρέπει νά ἀναλαμβάνει τήν εὐθύνη τῆς κυοφορίας τοῦ παιδιοῦ της, ὡς φιλοξενοῦσα στή μήτρα της ἕναν ἄλλο, μοναδικό ἄνθρωπο κι ὄχι ἕνα «κτῆμα» της ἤ ἕνα μέλος τοῦ σώματός της.12 Τήν ἴδια εὐθύνη ἔχει φυσικά καί ὁ πατέρας τοῦ παιδιοῦ. Μάλιστα, σέ περίπτωση οἰκονομικῆς ἀδυναμίας νά ἀναλαμβάνει ἡ Πολιτεία ὅλα τά ἔξοδα (κι ὄχι ὅπως δυστυχῶς γίνεται σήμερα, πού ἡ δαπάνη γιά τήν ἔκτρωση καλύπτεται ἀπό τά Ἀσφαλιστικά Ταμεῖα, ἐνῶ τά οἰκογενειακά ἐπιδόματα εἶναι οὐσιαστικά ἐλάχιστα). Καί σέ ἀκραῖες περιπτώσεις, πού ἡ μητέρα ἀδυνατεῖ νά μεγαλώσει τό παιδί της, αὐτό νά δίνεται γιά υἱοθεσία σέ ἄτεκνα ζευγάρια. Καί ἄν κάποια παιδάκια γεννηθοῦν «ἄρρωστα» νά ἀντιμετωπίζονται μέ ἀγάπη, φροντίδα καί σεβασμό, ὅπως κάθε ἄλλος ἀσθενής. «Ἡ Ἔκτρωση γιά κανένα λόγο δέν εἶναιλύση..., γιά ὅλους ὅμως τούς λόγους εἶναι φόνος »! 13

Εἶναι ἐπιτακτική ἀνάγκη νά κατανοήσουμε ὅτι οἱ χιλιάδες ἐκτρώσεις πού γίνονται κάθε χρόνο στήν Πατρίδα μας, οἱ ὁποῖες μέ νόμο ὑποστηρίζονται ἀπό το Κράτος ἔχουν ἐπιφέρει τήν «ὀργή» τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος, ἀπό φιλευσπλαχνία, θέλει νά μᾶς παιδαγωγήσει καί νά μᾶς φέρει σέ ἐπίγνωση καί μετάνοια. Ἔλεγε χαρακτηριστικά ὁ σύγχρονος μεγάλος Ἅγιος Παΐσιος ὁ Αγιορείτης († 12η Ἰουλίου):

«...Ὅταν παραβαίνει ἕνας ἄνθρωπος μία ἐντολή τοῦ Εὐαγγελίου, εὐθύνεται μόνον αὐτός. Ὅταν ὅμως κάτι πού ἀντίκειται στίς ἐντολές τοῦ Εὐαγγελίου γίνεται ἀπό τό Κράτος νόμος, τότε ἔρχεται ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ σέ ὅλο τό Ἔθνος, γιά νά παιδαγωγηθεῖ».14

Οἱ γυναῖκες πού σκέφτονται ἤ πιέζονται νά προβοῦν σέ ἔκτρωση, ἄς προβληματιστοῦν, πρίν σκοτώσουν τό ἴδιο τό παιδί τους καί καταστραφοῦν καί οἱ ἴδιες ψυχικά καί σωματικά.15 Τίς προτρέπουμε νά ἐπικοινωνήσουν μέ τόΣύλλογό μας, προκειμένου νά ἐνημερωθοῦν ὑπεύθυνα καί νά βοηθηθοῦν ψυχολογικά, ἠθικά καί ὑλικά (ἡ ἀνωνυμία εἶναι σεβαστή). Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π., ἀπό τῆς ἱδρύσεώς της, ἔχει βοηθήσει ἑκατοντάδες τέτοιες περιπτώσεις (βλ. στήν ἑπόμενη σελίδα). Ἐνῶ, ὅσες ἤδη ἔχουν κάνει ἔκτρωση ἄς προστρέξουν στό Μυστήριο τῆς ἱ. Ἐξομολογήσεως, γιά νά ἐναποθέσουν τό βάρος τους στό Ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος ἄλλωστε δέν ἐπιθυμεῖ τό θάνατο τοῦ ἁμαρτωλοῦ «ὡς τὸἀποστρέψαι αὐτὸν ἐκ τῆς ὁδοῦ τῆς πονηρᾶς καὶ ζῆν αὐτόν» (Ἰεζεκιήλ 18, 23).

Τέλος, ἄς προσευχόμαστε ὅλοι νά φωτίσει ὁ Πανάγαθος τά «σκοτισμένα» μυαλά τῶν Πολιτικῶν μας, ὥστε νά σταματήσουν αὐτή τή «νόμιμη» γενοκτονία. Ὑπεύθυνοι δέν εἶναι μόνο ὅσοι ψήφισαν, πρίν 30 χρόνια, αὐτόν τόν αἱμοσταγή νόμο, ἀλλά καί ὅλοι ὅσοι ἀπό τότε τόν ἀνέχονται καί δέν ἀγωνίζονται νά καταργηθεῖ.16

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

 
ΕΚΤΡΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΔΙΑΦΗΜΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ «ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΠΤΙΚΑ»...!

 

Εἶναι σημαντικό νά σημειώσουμε ὅτι ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία δέν δέχεται καί τή χρήση τῆς ἀντισύλληψης, ὡς ἐπέμβασης τοῦ ἀνθρώπου στό δημιουργικό καί σωτηριολογικό σχέδιο τοῦ Θεοῦ. Ἡ «ἐμμονή» τοῦ ἀνθρώπου νά ἐπιθυμεῖ τόν «προγραμματισμό» τῆς ζωῆς του, παραγνωρίζοντας τόν Πανάγαθο Θεό καί τήν ἀγάπη Του πρός τό πλάσμα Του, εἶναι τουλάχιστον ἔνδειξη ὀλιγοπιστίας καί ἄρνησης τοῦ «σταυροῦ», πού πολλές φορές ἐπιτρέπει ὁ Θεός γιά τή σωτηρία μας. Ξεχνᾶμε ὅμως ὅτι χωρίς Σταυρό δέν ὑπάρχει Ἀνάσταση!

Ὅμως, αὐτό πού ἴσως οἱ περισσότεροι ἀγνοοῦν εἶναι ὅτι, ἐκτός ἀπό τό γνωστό Ἐκτρωτικό χάπι (τό δηλώνει καί τ’ ὄνομά του), κάποια «ἀντισυλληπτικά» εἶναι καί ΕΚΤΡΩΤΙΚΑ. Κι αὐτά εἶναι:

1) Τό «Σπιράλ» ἤ «Ἐνδομήτριο ἀντισυλληπτικό (!) σπείραμα» («προκαλεῖ μείωση τῆς κινητικότητας καί τῆς γονιμότητας τῶν σπερματοζωαρίων, καθώς καί καταστροφή αὐτῶν, ἐνῶ κάνει τό περιβάλλον τῆς μήτρας ἀκατάλληλο γιά τήν ἐμφύτευση τοῦ γονιμοποιημένου ὠαρίου, ἐφόσον ἐπιτευχθεῖ γονιμοποίηση», κι ὅμως τό ὀνομάζουν «ἀντισυλληπτικό») καί

2) τό Χάπι τῆς «ἑπόμενης ἡμέρας» ἤ «ἐπείγουσα ἀντισύλληψη (!)» («- Ἐμποδίζει τίς ὠοθῆκες νά ἐλευθερώσουν ὠάριο (ὠορρηξία). - Ἐμποδίζει τή γονιμοποίηση ὠαρίου πού ἔχει ἤδη ἐλευθερωθεῖ. - Ἐμποδίζει γονιμοποιημένο ὠάριο νά προσκολληθεῖ στή μήτρα». Βλ. - 3. 2. 2010, ἄρθρο μέ τίτλο: «Γιατί αὐτό τό φαρμακεῖο δέν πουλᾶ τό χάπι τῆς ἑπόμενης ἡμέρας;»).

Μόνο τό 2014, σύμφωνα μέ τά δημοσιευμένα στοιχεῖα, πωλήθηκανστή Χώρα μας 2.000.000 χάπια τῆς «ἑπόμενης ἡμέρας» καί τό 27% τῶν Ἑλληνίδων τά ἔχει χρησιμοποιήσει!! Φανταστεῖτε πόσες ἐκτρώσεις ἔχουν γίνει χωρίς κανένας νά τίς καταγράψει... καί πόσες γυναῖκες ἔχουν κάνει μία ἤ καί περισσότερες ἐκτρώσεις, ἐνῶ πιστεύουν ὅτι ἁπλῶς παίρνουν ἕνα ἀντισυλληπτικό χάπι!

 

zhtw thn prostasia sas 01

 


1. Ἀναφέρει, μεταξύ ἄλλων, ὁ ἐπαίσχυντος «ἐκτρωτικός» νόμος 1609/1986:

«... 4. Δέν εἶναι ἄδικη πράξη ἡ τεχνητή διακοπή τῆς ἐγκυμοσύνης πού ἐνερ-γεῖται μέ τή συναίνεση τῆς ἐγκύου ἀπό γιατρό μαιευτήρα-γυναικολόγο μέ τή συμμετοχή ἀναισθησιολόγου σέ ὀργανωμένη νοσηλευτική μονάδα, ἄν συντρέχει μία ἀπό τίς ἀκόλουθες περιπτώσεις:

» α) Δέν ἔχουν συμπληρωθεῖ δώδεκα (12) ἑβδομάδες ἐγκυμοσύνης.

 

 

periodiko oikogeneia 01


Τό
παρόν ἄρθρο περιέχεται στό 3μηνιαῖο Περιοδικό « Ἑλληνορθόδοξη Πολύτεκνη Οἰκογένεια» τῆς «Πανελλήνιας Ἕνωσης Φίλων τῶν Πολυτέκνων» (Π.Ε.ΦΙ.Π., ὁδ. Ἀκαδημίας 78Δ, 106 78 ΑΘΗΝΑ, τηλ. 210.38.38.496, fax: 210.38.39.509, e-mail: info@pefip.gr, ἱστοσελίδα: www.pefip.gr).

Συντάκτης του εἶναι ὁ κ. Ἰωάννης Γ. Θαλασσινός, διευθυντής τῆς Π.Ε.ΦΙ.Π.

 

 

   β) Ἔχουν δια­ πιστωθεῖ μέ τά σύγχρονα μέσα προγεννητικῆς διάγνωσης ἐνδείξεις σοβαρῆς ἀνωμαλίας τοῦ ἐμβρύου πού ἐπάγονται τή γέννηση παθολογικοῦ νεογνοῦ καί ἡ ἐγκυμοσύνη δέν ἔχει διάρκεια περισσότερο ἀπό εἴκοσι τέσσερις (24) ἑβδομάδες.

   γ) Ὑπάρχει ἀναπότρεπτος κίνδυνος γιά τή ζωή τῆς ἐγκύου ἤ κίνδυνος σοβαρῆς καί διαρκοῦς βλάβης τῆς σωματικῆς ἤ ψυχικῆς ὑγείας της. Στήν περίπτωση αὐτή ἀπαιτεῖται σχετική βεβαίωση καί τοῦ κατά περίπτωση ἁρμόδιου ἰατροῦ.

   δ) Ἡ ἐγκυμοσύνη εἶναι ἀποτέλεσμα βιασμοῦ, ἀποπλάνησης ἀνήλικης, αἱμομιξίας ἤ κατάχρησης γυναίκας ἀνίκανης νά ἀντισταθεῖ καί ἐφόσον δέν ἔχουν συμπληρωθεῖ δεκαεννέα ἑβδομάδες (19) ἐγκυμοσύνης...».

 

2. Ἐφημ. «Ἐλευθεροτυπία», 11.6.1986, σελ. 9.

3. Maureen Condic, Phd., Ἀναπληρώτρια Καθηγήτρια τῆς Νευροβιολογίας καί Ἀνατομίας στό Πανεπιστήμιο τῆς Γιούτα–Η.Π.Α. Κατέθεσε τό Μάιο τοῦ 2013, ὡς εἰδικόςστήν ἀνθρώπινη ἐμβρυϊκή ἀνάπτυξη, στή Βουλή τῶν Ἀντιπροσώπων τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς. Βλ. http://www.lifenews.com/2013/05/23/expert-tells-congress-unborn-babies-can-feel-pain-starting-at-8-weeks/

4. «Ἀνάλογα ἀποσιωπῶνται οἱ κίνδυνοι πρόκλησης δυσμενῶν ἐπιπλοκῶν ἀπό τήχρήση ἐπεμβατικῶν ἐξετάσεων (σ.σ. προγεννητικῶν). Ἔτσι, ἡ πιθανότητα νά προκληθεῖ πρόβλημα στή μητέρα ἤ καί νά καταστραφεῖ ἕνα ὑγιές ἔμβρυο δέν εἶναι εὐκαταφρόνητη...» (Μητροπ. Μεσογαίας κ. Νικολάου Χατζηνικολάου, «Βιοηθικά διλήμματα καί ποιμαντικοί προβληματισμοί γιά τήν ἀρχή τῆς ζωῆς», Ὁμιλία στήν Τακτική Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 9 Ὀκτωβρίου 2014). Οἱ συνάνθρωποί μας μέ σύνδρομο Down ἦταν οἱ πρῶτοι πού βίωσαν τό ρατσισμό τῶν ἐθνικοσοσιαλιστῶν τοῦ Χίτλερ καί ὁδηγήθηκαν μαζικά σέ μαρτυρικό θάνατο. Oἱ πρῶτοι γιά τούς ὁποίους οἱ ναζιστές ἐπινόησαν τήν ἔννοια «ζωή χωρίς καμμιά ἀξία». Στήν ἀπολογία του στό διεθνές δικαστήριο ἐγκλημάτων πολέμου τῆς Νυρεμβέργης ὁ Κάρλ Μπράντ, ἕνας ἀπό τούς ὑπευθύνους τῶν προγραμμάτων «εὐθανασίας», δήλωσε: «… ποτέ δέν εἶχα ἄλλη πρόθεση ἀπό τό νά βοηθήσω, ὥστε νά περιορισθεῖ γι’ αὐ­τά τά κακόμοιρα πλάσματα ἡ γεμάτη βάσανα ὕπαρξή τους». Ἄραγε, πόσο ἀλήθεια διαφέρει αὐτή ἡ φρικτή ἀντιμετώπισή τους ἀπό τήν ἀντιμετώπιση πού ἔχουν στίς ἡμέρες μας, ἀφοῦ τίς περισσότερες φορές τούς στεροῦμε τό δικαίωμα στή ζωή καί δέν τούς ἐπιτρέπουμε νά γεννηθοῦν; Καί βεβαίως, τά σκοτώνουμε πάντα γιά τό... «καλό» τους, γιά νά μήν «ὑποφέρουν»! (Βλ. καί τήν ὑπ’ ἀρ. 12 ὑποσημείωσή μας, σελ. 9).

6.   Ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής ὁμιλώντας γιά τήν πρόσληψη τῆς ἀνθρωπίνης φύσεως ἀπό τόν Θεάνθρωπο Χριστό, ἀναφέρει: «...ἐξ ἄκρας συλλήψεωςἑνώσαςἑαυτῷ καθ' ὑπόστασιν» (Ε.Π.Ε., τόμ. 15Α, σελ. 202).

7.   «Ἡ ἀνάπτυξη τοῦ ἐμβρύου χαρακτηρίζεται ἀπό μία κανονική, προβλέψιμη καί σύνθετη ἀλληλουχία γεγονότων καί δέν ὑπάρχει κάποια εἰδική στιγμή, πού ἀνθρώπινη ζωή γίνεται πιό ἄξια σεβασμοῦ καί ἀπόκτησης ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων. Ἡ ἀξία της εἶναι ἐγγενής. Τό ἔμβρυο δέν εἶναι μία ἐν δυνάμει ζωή, ἀλλά ζωή μέ δυνατότητα νά ἐξελιχθεῖ σέ ἐνήλικα, ὅπως τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά τά σχηματισμένα ἔμβρυα, τά νεογέννητα, τά παιδιά καί τούς ἐφήβους. Τό ἔμβρυο στά ἀρχικά στάδια ἀνάπτυξής του δέν εἶναι κάτι διαφορετικό ἀπό ἕνα ἀνθρώπινο ὄν. Εἶναι ἄνθρωπος σέ ἕνα πολύ ἀρχικό στάδιο ἀνάπτυξής του...» (Ἐμμ. Παναγόπουλος, Ἀμ. Ἐπ. Καθηγητής Χειρουργικῆς, Διευθυντής Χειρουργός Ε.Σ.Υ.,http://www.drasimas.gr/EE396E4E.el.aspx ).

 

 

mwraki epezhse meta apo ektrwsh 01


Αὐτό τό γλυκό μωράκι ἐπέζησε μετά ἀπό...

ἔκτρωση. Ἐάν εἶχε ἐπιτύχει ἡ ἔκτρωση, θά εἶχε κα-ταλήξει στά «σκουπίδια» κάποιου νοσοκομείου…!

«Μεγάλη θέληση νά ζήσει ἀπέδειξε ὅτι ἔχει ἡ μικρή Ἀμέλια Χάντ, ἡ ὁποία γεννήθηκε παρότι ἡ μητέρα της, Σάνον Σκίνερ, εἶχε κάνει ἔκτρωση!

Τό μωρό παρέμεινε ζωντανό καί ἦρθε στόν κόσμο μέ καισαρική στή Βρετανία, κάνοντας τήν 20χρονη μαμά της νά νιώθει τύψεις πού πῆγε νά σκοτώσει τή “μαχήτρια” κόρη της...»

“Πάντα θά μετανιώνω γιά τήν ἐπιλογή μου νά κάνω ἔκτρωση.... Δέν θά με-τανιώσω ποτέ ὅμως πού ἀπέκτησα τήν Ἀμέλια”, δηλώνει τώρα ἡ Σάνον». (Πηγή: www.pronews.gr – 25. 5. 2014).

 

8. «Ἀξιοπρόσεκτες θέσεις καί μαρτυρίες γιά τίς Ἀμβλώσεις», ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσ/νίκη 2011, σ. 6. Μπορεῖτε νά τό κατεβάσετε ἀπό τό διαδίκτυο δωρεάν:http://orthodoxoskypseli.gr/dat/AA19ED4F/file.pdf , ὅπως καί τό ἐνδιαφέρον βιβλίο, ἐπίσης τῶν ἐκδόσεων «Ὀρθ. Κυψέλη»: † π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου, «Σκέψου τό σπλάγχνο σου», Θεσ/νίκη 2011: http://orthodoxoskypseli.gr/dat/3F616465/file.pdf .

9.   Βλ. ἐνδεικτικά στό Περιοδικό μας (Ε.Π.Ο., ἀρ. τ. 144/2014, σελ. 18–20) τήν περίπτωση μιᾶς τέτοιας ἡρωίδας μητέρας, μάλιστα Ὑπερπολύτεκνης μέ 10 παιδιά, ἡ ὁποία κατά τήν διάρκεια τῆς ἐγκυμοσύνης της, ἄν καί προσβλήθηκε ἀπό καρκίνο, ἀρνήθηκε νά ὑποβληθεῖ σέ χημειοθεραπεῖες γιά νά μή βλάψει τό ἀγέννητο παιδί της !

10. Περιγράφει ὁ ἴδιος γιατρός: «... ὅταν ἡ ἄκρη τοῦ ἀναρροφητήρα κτυπᾶ τόν ἀμνιακό σάκο, τό παιδί ἀναπηδᾶ. Ἀντιλαμβάνεται ὅτι κάτι ἐπιθετικό γίνεται καί ἀναπηδᾶ μακριά. Τή στιγμή πού τό ἄκρο τοῦ ἀναρροφητήρα ἀρχίζει νά κινεῖται, τό ἔμβρυο τό καταλαβαίνει καί ἀρχίζει νά ἀναρριχᾶται στήν κορυφή τῆς μήτρας. Μπορεῖς νά δεῖς τό στόμα του νά ἀνοίγει σέ μία σιωπηλή κραυγή, τήν καρδιά νά ἐπιταχύνει τόν ρυθμό της, τά ἄκρα νά κινοῦνται γρηγορότερα, τό παιδί νά γυρίζει ταχύτατα... Τό δράμα τελειώνει μέ τόν διαμελισμό τοῦ παιδιοῦ μπροστά στά μάτια σου.» (Dr B. Nathanson).

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νά δοῦν τήν ταινία «Σιωπηλή κραυγή» στήν ἱστοσελίδα μας: http://pefip.gr/ (στό πεδίο: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ», ὅπου ὑπάρχουν ἀναρτημένα καί πολλά ἄλλα σχετικά ἐνημερωτικά βίντεο, κείμενα καί φωτογραφίες)· γιά ὅσους δέν ἔχουν πρόσβαση στό διαδίκτυο μποροῦμε νά τήν ἀποστείλουμε δωρεάν.

11. Εἶναι πολύ σημαντικό νά ἐπιστήσουμε τήν προσοχή σέ ὅσους ἐπιλέγουν τή μέθοδο τῆς ἐξωσωματικῆς γονιμοποιήσεως, προκειμένου ν' ἀποκτήσουν παιδί, διότι ἀνεξαρτήτως τῶν ἄλλων ἠθικῶν, θεολογικῶν, ἀλλά καί ἰατρικῶν προβλημάτων καί διλημμάτων, πού προκύπτουν ἀπό τή μή «φυσική» αὐτή διαδικασία, εἶναι κοινή πρακτική νά γονιμοποιοῦνται περισσότερα ἀπό ἕνα (1) ἔμβρυα, συνήθως 4–5 ἤ ἀκόμη καί 10 καί ἀπό αὐτά νά ἐπιλέγονται τά πιό «ἰσχυρά» καί νά ἐμφυτεύονται στή μήτρα τῆς γυναίκας.Τά «πλεονάζοντα» ἔμβρυα καταστρέφονται ἤ καταψύχονται («κρυοσυντήρηση»), γιά μελλοντική χρήση, χρησιμοποιοῦνται γιά πειράματα. Αὐτό ἔχει σάν ἀποτέλεσμα νά γίνονται οὐσιαστικά «ἐκτρώσεις» πολλῶν ἐμψυχωμένων ἐμβρύων στήν ἀπαρχή τῆς ζωῆς τους, τόσο ἀνά γυναίκα, ὅσο καί ἀθροιστικά. Στήν περίπτωση πολλαπλῆς ἐγκυμοσύνης (3δυμα, 4δυμα κλπ.)... οἱ γιατροί πιέζουν τή μητέρα νά δεχθεῖ «ἐπιλεκτική» ἔκτρωση (ἤ «ἐπιλεκτική μείωση τῶν ἐμβρύων», ὅπως ὡραιοποιημένα ὀνομάζεται) καί νά «ἀφαιρεθοῦν» 1 ἤ 2 ἤ περισσότερα ἔμβρυα, τά πιό «ἀδύναμα», προκειμένου νά ζήσουν τό ὑπόλοιπα 1 ἤ 2 καί σπάνια 3. Προκύπτει ὅμως τεράστιο ἠθικό δίλημμα, ὅταν πρέπει γιά νά γεννηθεῖ ἕνα παιδί, τό ὁποῖο φυσικά εἶναι ἀθῶο καί δέν φέρει καμμία εὐθύνη, νά θανατωθοῦν τόσα ἄλλα!

Ἐπίσης, θά πρέπει νά μᾶς προβληματίσει σοβαρά ἡ τύχη τῶν «κατεψυγμένων» ἐμβρύων, τά ὁποῖα φυλάσσονται σέ εἰδικά κέντρα. Σύμφωνα μέ τή νομοθεσία διατηροῦνται γιά μία 5ετία καί ἐάν μέχρι τότε δέν ἐνδιαφερθοῦν γι' αὐτά οἱ γονεῖς, καταστρέφονται. Στήν Ἀγγλία τό 1996, μέ τήν πάροδο τῆς πρώτης πενταετίας ἀπό τήν ψήφιση τοῦ σχετικοῦ νόμου, ἔπρεπε νά ἀποφασισθεῖ ἡ τύχη τῶν ἐμβρύων, πού βρίσκονταν σέ κρυοσυντήρηση σέ κλινικές ἐξωσωματικῆς γονιμοποίησης. Τήν 1η Αὐγούστου 1996 περίπου 3.000 ἔμβρυα καταστράφηκαν στίς κλινικές!!! Πόσες χιλιάδες τέτοια «ξεχασμένα» ἔμβρυα καταστρέφονται στήν Ἑλλάδα, ἀλλά καί σ’ ὅλο τόν Κόσμο; Ἀλίμονο, πῶς μᾶς ἀνέχεται ἀκόμα ὁ Θεός...!

(Βλ. «Εἰδικό Ἀφιέρωμα στά ἐπίκαιρα θέματα: Ἐξωσωματική Γονιμοποίηση καί Προγεννητικός Ἔλεγχος. ΝΑΙ ἤ ΟΧΙ;», Ε.Π.Ο., ἀρ. τ. 90/2001).

12. Τά παιδιά, σύμφωνα μέ τήν Ὀρθόδοξη Θεολογία, δέν εἶναι δικά μας, «ἰδιοκτησία» μας, γιά νά ἐπιλέγουμε ἐάν θά γεννηθοῦν ἤ ὄχι καί νά τά κάνουμε ὅ,τι θέλουμε, ἀλλά ἡ σύλληψη (καί ἡ γέννησή τους) ἔχει τήν ἀρχή της «ἄνωθεν» καί εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ. Ὅπως χαρακτηριστικά ἀναφέρει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος: «... τὸ τεκεῖν ἄνωθεν ἔχει τὴν ἀρχήν, ἀπὸ τῆς Θεοῦ προνοίας, καὶ οὔτε γυναικὸς φύσις, οὔτε συνουσία, οὔτε ἄλλο οὐδὲν αὐταρκὲς πρὸς τοῦτό ἐστιν.» (PG 54, 639). Κατά δέ τό σύγχρονο Ἅγιο Ἰουστίνο Πόποβιτς: «…ὁ Θεὸς ἐνεργεῖ, ὁ ἄνθρωπος συνεργεῖ.» (Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς, «Ἄνθρωπος καί Θεάνθρωπος. Μελετήματα Ὀρθοδόξου Θεολογίας», ἐκδ. Ἀστήρ, Ἀθῆναι 61993, σελ. 118).

13. Βλ. ἄρθρο μας μέ τίτλο: «Ὑπάρχει λύση γιά τό Σύνδρομο Down;», http://pefip.gr/?page_id=575 ).

Ἕνα συγκλονιστικό βίντεο μέ τίτλο: «Ἀγαπητή μέλλουσα μαμά», μέ ἀφορμή τήν «Παγκόσμια Ἡμέρα γιά τά παιδιά μέ Σύνδρομο Down» (21η Μαρτίου) ἀνέβηκε στό YouTube (https://youtu.be/lVyZSLkFZKY ), σέ μία προσπάθεια νά καταλάβουν οἱ μελλοντικοί γονεῖς, πώς τά παιδιά μέ τή συγκεκριμένη γενετική «πάθηση» μποροῦν νά εἶναι εὐτυχισμένα. Παρουσιάζει μία ὁμάδα 15 νεαρῶν, ἐνηλίκων καί παιδιῶν, ἀπό ὅλη τήν Εὐρώπη, μέ σύνδρομο Down. Ὁ καθένας ἐξ αὐτῶν στέλνει ἕνα ἐλπιδοφόρο μήνυμα σέ μία μέλλουσα μητέρα, πού ἀνησύχησε μόλις ἔμαθε ὅτι τό παιδί της ἔχει τό συγκεκριμένο σύνδρομο. Σᾶς συνιστοῦμε νά τό δεῖτε καί ἰδιαίτερα ὅσες θέλουν ἤ πιέζονται νά «ρίξουν» τό ἀθῶο μωρό τους, γιατί, ἴσως, ἔχει Σύνδρομο Down!

14. Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου, «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΖΩΗ», Λόγοι Δ΄, ἐκδ. Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου «Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτή Θεσ/νίκης 172014, σελ. 78.

15. Οἱ συνέπειες μίας ἔκτρωσης στή γυναίκα, σύμφωνα μέ ἐπιστημονικές μελέτες, διακρίνονται σέ σωματικές καί ψυχολογικές.

Οἱ κυριότερες σωματικές συνέπειες εἶναι: • Διάτρηση τῆς μήτρας καί ρήξη τοῦτραχήλου • Λοιμώξεις τοῦ γεννητικοῦ συστήματος • Θάνατος: Ἡ ἔκτρωση εἶναι ἡ τρίτη σημαντικότερη αἰτία θανάτου τῶν ἐφήβων, μετά τά ἀτυχήματα καί τίς αὐτοκτονίες • Στείρωση ἤ δευτεροπαθής ἀμηνόρροια • Ἐπιπλοκές στίς ἑπόμενες κυήσεις, ὅπως καθ’ ἕξιν ἀποβολές, ἐξωμήτρια κύηση, ἀνεπάρκεια τοῦ ἔσω τραχηλικοῦ στομίου, πρόωρος τοκετός, ἐμφάνιση προδρομικοῦ πλακούντα, αὐξημένη περιγεννητική νοσηρότητα καί θνησιμότητα •Θρόμβωση καί ἐμβολή•Ἐπιπλοκές ἀπό τήνἀναισθησία • Τά τελευταῖα χρόνια, σημαντικές μελέτες Ἀμερικανῶν ἐπιστημόνων ἐνοχοποιοῦν τίς ἐκτρώσεις γιά αὔξηση τοῦ κινδύνου ἐμφάνισης καρκίνου τοῦ μαστοῦ.

Οἱ ψυχολογικές συνέπειες εἶναι τόσες πολλές (ἔχουν καταγραφεῖ πάνω ἀπό 100), πού ὁδήγησε τούς ἐπιστήμονες νά τίς συμπεριλάβουν στά συμπτώματα τοῦ λεγομένου«Μετεκτρωτικοῦ Συνδρόμου», πού βασανίζει τίς γυναῖκες, οἱ ὁποῖες ἔχουν προβεῖ σέ ἔκτρωση. Ἐνδεικτικά ἀναφέρουμε τίς ἑξῆς:

     Αὐτοτραυματισμός • Ἔντονα ἐνοχικά συναισθήματα καί ἀδυναμία στό χειρισμό τους • Αὐτοκτονικός ἰδεασμός, ἀπόπειρες αὐτοκτονίας. Τό 60% τῶν γυναικῶν, πού ἔχουν κάνει ἔκτρωση, ἀναφέρουν ἰδεασμό αὐτοκτονίας, ἐνῶ τό 28% τῶν γυναικῶν αὐτῶν ἐπιχειροῦν νά αὐτοκτονήσουν • Χρήση/κατάχρηση ναρκωτικῶν, ἀλκοόλ•ἀνορεξία, βουλιμία, σεξουαλικά ἀχαλίνωτη ζωή κλπ. • Ἐφιάλτες/ταραγμένος ὕπνος • Θυμός • Δυσκολία λήψης ἀποφάσεων • Προβλήματα στίς σχέσεις • Προβλήματα στήν ἀνατροφή τῶν παιδιῶν. Τό μετεκτρωτικό τραῦμα ἔχει συνδεθεῖ μέ μείωση τῶν μητρικῶν δεσμῶν μέ τά παιδιά πού γεννῶνται μελλοντικά, βίαιη συμπεριφορά, κακοποίηση καί παραμέληση τῶν παιδιῶν, κ.ἄ. Τό 44% τῶν γυναικῶν, πού ἔχουν προβεῖ σέ ἔκτρωση,παραπονοῦνται γιά νευρικές διαταραχές, ἐνῶ τό 25% ἐπισκέπτεται ψυχίατρο.

16. Δυστυχῶς καί στήν Κύπρο αὐτόν τόν καιρό ἐπιχειρεῖται νά «ἀπελευθερωθοῦν» νομικά οἱ ἐκτρώσεις. Βλ. σχετική ἀναφορά μας στή σελ. 21 τοῦ παρόντος.

 

 

Πηγή: (Περιοδικό «ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ», ἀρ. 149, Μάρτιος 2016)

 

Ποιός ἄραγε θυμᾶται τή θλιβερή ἐπέτειο τῆς ψήφισης, ἀπό τή Βουλή τῶν Ἑλλήνων, τοῦ ἐπαίσχυντου καί καταστροφικοῦ Νόμου 1609/1986, μέ τόν παραπλανητικό τίτλο: «Τεχνητή διακοπή τῆς ἐγκυμοσύνης καί προστασίας τῆς ὑγείας τῆς γυναίκας...», 1 μέ τόν ὁποῖο οὐσιαστικά «νομιμοποιήθηκαν» οἱ φονικές ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ;

Τριάντα (30) ὁλόκληρα χρόνια ἔχουν παρέλθει καί τά ἀποτελέσματα αὐτοῦ τοῦ ἄνομου νόμου εἶναι ὁρατά καί ἀπειλοῦν δημογραφικά, ἀλλά, τό σπουδαιότερο, ἠθικά καί πνευματικά τήν ὑπόσταση τῆς Πατρίδος μας. Ἐάν ὑπολογίσουμε ὅτι πραγματοποιοῦνται περίπου 350.000–450.000 Ἐκτρώσεις ἐτησίως στή Χώρα μας (σύμφωνα μέ ἄλλους ὑπολογισμούς ἀνέρχονται στίς 500.000, πού εἶναι καί τό πιό πιθανό) καί πολ-λαπλασιάσουμε μέ τό 30 (ἔτη), τό ἀποτέλεσμα τῆς πράξης εἶναι σοκαριστικό:

Σ' αὐτή τήν παράλογη ἱστορία εἶναι ἀξιοσημείωτη ἡ παραπληροφόρηση, πού μέ τή μορφή τῆς προπαγάνδας ἀποκρύπτει τήν οὐσία τῆς πράξης. Τό νόημα τῶν λέξεων ἀλλάζει ἤ χρησιμοποιεῖται ἐπιλεκτικά, προκειμένου νά δηλώσει τό προ-κατασκευασμένο ἰδεολόγημα, πού βέβαια ἀπέχει πολύ ἀπό τήν ἀλήθεια. Ἔτσι,

λέξη «ἔκτρωση» ἀντικαταστάθηκε μέ τόν ὅρο: «τεχνητή διακοπή τῆς ἐγκυμο-σύνης...» κι αὐτό γιατί ἡ «ἔκτρωση» παραπέμπει στή βίαιη διακοπή τῆς ἐγκυ-μοσύνης καί στό φόνο τοῦ ἀνυπεράσπιστου ἐμβρύου.

Ὁ ἀείμνηστος καθηγητής τῆς Νομικῆς Ἀντώνιος Μανιάκης σημείωνε σέ σχετικό ἄρθρο του: «... τό ἔμβρυο δέν εἶναι πράγμα ἤ ἁπλή ἰδιότητα τοῦ γυναι-κείου σώματος, ἀλλά κύτταρο ζωῆς. Τό κυοφορούμενο ἀποτελεῖ ζωή πού ἀνα-πτύσσεται καί εἶναι ἄρρηκτα συνδεδεμένη μέχρι τόν τοκετό μέ τή ζωή καί τήν ὑγεία τῆς ἐγκύου. Γιά τό λόγο αὐτό χρήζει ἰδιαίτερης προστασίας ἀπό τό δί-καιο».2 Ὅμως, ὅπως εἶναι φανερό, ἡ προστασία αὐτή δέν παρέχεται ἀπό τόν «ἐκτρωτικό» νόμο στό ἀπειλούμενο μέ ἔκτρωση ἔμβρυο, μάλιστα συμβαίνει τό ἀκριβῶς ἀντίθετο. Ἐξ ἄλλου, σύμφωνα μέ πολλούς ἔγκριτους Νομικούς-Συνταγματολόγους,­ ὁ νόμος εἶναι ἀντισυνταγματικός δεδομένου ὅτι ἔρχε-ται σέ ἀντίθεση μέ τή διάταξη τοῦ ἄρθρου 5, παρ. 2 τοῦ Συντάγματος, μέ τήν ὁποία κατοχυρώνεται τό δικαίωμα στή ζωή κατά τρόπο ἀπόλυτο. Ἡ συνταγματική­ διάταξη δέ διακρίνει μεταξύ γεννημένου καί κυοφορούμε-νου, οὔτε ἐξουσιοδοτεῖ τό νομοθέτη νά κάνει τέτοια διάκριση.

Τό ἄρθρο 2 τῆς «Εὐρωπαϊκῆς Σύμβασης γιά τήν προάσπιση τῶν δικαιωμά-των τοῦ ἀνθρώπου καί τῶν θεμελιωδῶν ἐλευθεριῶν» (Ε.Σ. .Α.) ὁρίζει ὅτι: «Σέ κανένα δέ μπορεῖ νά ἐπιβληθεῖ ἐκ προθέσεως θάνατος, παρά μόνο εἰς ἐκτέλε-σιν θανατικῆς ποινῆς ἐκδιδομένης ὑπό δικαστηρίου σέ περίπτωση ἀδικήματος πού τιμωρεῖται ἀπό τό νόμο μέ τήν ποινή αὐτή». Κι ὅμως, στό κυοφορούμενο ἔμβρυο μέ τήν ἔκτρωση οὐσιαστικά ἐπιβάλλεται ἡ «θανατική ποινή», χω-ρίς νά ἔχει κάνει κάποιο «ἔγκλημα»...

Παρ' ὅλα αὐτά οἱ ἐκτρώσεις ἔχουν παγκοσμίως πολλούς φανατικούς ὑπο-στηρικτές καί ὀπαδούς, οἱ ὁποῖοι μέ σαθρά «ἐπιχειρήματα» προσπαθοῦν νά πείσουν γιά τήν νομιμότητα, ἀλλά καί τήν ἀναγκαιότητά τους.

Ἕνα τέτοιο ἐπιχείρημά τους, ἀπό τά πιό διαδεδομένα, εἶναι... «ἀνθρωπι-στικό»! «Δέν εἶναι σωστό, ὑποστηρίζουν, νά γεννηθεῖ ἕνα παιδί μέ προβλήμα-τα ὑγείας καί νά ὑποφέρει...». Μέ τή «λογική» αὐτή θά ἔπρεπε καί ὅλους ὅσοι ὑποφέρουν νά τούς «ἀπαλλάξουμε» ἀπό τόν πόνο τους, σκοτώνοντάς τους...Δέν εἶναι καθόλου τυχαῖο ὅτι οἱ ὀπαδοί τῆς «εὐθανασίας» εἶναι συνήθως καί ὑπέρμαχοι τῆς «εὐγονικῆς» καί τῶν ἐκτρώσεων καί ἀντίθετα. Πρόσφατα, μάλιστα, ἐπιστήμονες ἀπέδειξαν ὅτι τό ἔμβρυο αἰσθάνεται πόνο, πονάειδηλαδή ὅπως ὅλοι μας, πρίν ἀπό τήν 8η ἑβδομάδα.3 Γεγονός πού ἀνατρέπει καί ἀκυρώνει τό δῆθεν «ἀνθρωπιστικό» ἐπιχείρημα τῶν ὀπαδῶν τῶν ἐκτρώ-σεων, ἀφήνοντάς τους ἠθικά ἀκάλυπτους...

Ἄλλωστε, οἱ περισσότερες «ἀσθένειες» (Μεσογειακή Ἀναιμία, Σύνδρομο Down κλπ.), γιά τίς ὁποῖες δολοφονοῦνται τά ἀγέννητα παιδιά ὅταν «διαγνω-σθεῖ» ὅτι πάσχουν, μέ τή βοήθεια τῆς ἐπιστήμης ἀντιμετωπίζονται ἀποτελεσμα-τικά. Τό δέ προσδόκιμο ζωῆς τῶν «ἀσθενῶν» ἔχει αὐξηθεῖ καί ἡ ποιότητα ζωῆς τους ἔχει βελτιωθεῖ. Ἀξίζει νά σημειωθεῖ ὅτι ὑπάρχει πάντα στίς ἐξετάσεις προ-γεννητικοῦ ἐλέγχου, μέ τίς ὁποῖες γίνεται ἡ «διάγνωση», τό ποσοστό λάθους (σύμφωνα μέ μελέτες ἀνέρχεται στό 5%), καθώς καί «οἱ κίνδυνοι πρόκλησης δυσμενῶν ἐπιπλοκῶν», τόσο στή γυναίκα (βλ. ὑποσημ. 15, σελ. 10) ὅσο καί στό παιδί.4 Κατά τ’ ἄλλα ἡ ὑποκριτική κοινωνία μας στέκεται μέ ἀποτροπιασμό στό ὄντως ἀποτρόπαιο φαινόμενο τοῦ Καιάδα τῆς ἀρχαίας Σπάρτης, καί στίς ἀπάν-θρωπες μεθόδους τοῦ Ναζισμοῦ,5 ἐνῶ ὑπερθεματίζει καί νομοθετεῖ ὑπέρ τοῦ συγχρόνου καί ἀπείρως μεγαλύτερου Καιάδα, αὐτοῦ τῶν Ἐκτρώσεων.

Ἐπιπροσθέτως, οἱ ὑποστηρικτές τῆς ἔκτρωσης διατείνονται ὅτι τό ἔμβρυο δέν εἶναι αὐτόνομος ἄνθρωπος καί δέν ἔχει ψυχή, ἀλλά ἀποτελεῖ μέρος τοῦ σώματος τῆς γυναίκας, ἡ ὁποία ἔχει τό «δικαίωμα» τῆς ἐπιλογῆς νά αὐτοδιαχειρίζεται τό σῶμα της καί νά εἶναι ἡ μόνη ἁρμόδια νά ἀποφασίζει ἐάν θά γεννήσει ἕνα παιδί ἤ ἄν θά «ἀπαλλαγεῖ» ἀπ' αὐτό. Στό διαδίκτυο εἴδαμε ἕνα ὡραῖο σύνθημα, πού περιγράφει μέ δυό φράσεις τό «δικαίωμα ἐπιλογῆς» τῆς μητέρας: «Ἡ μόνη ἐπι-λογή μιᾶς μητέρας πού ἐγκυμονεῖ... εἶναι ἡ γέννηση τοῦ παιδιοῦ της»!

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία δέν δέχεται τή θεωρία «τῆς διαδικασίας ἐμψυχώ-σεως» (δηλ. ὅτι τό ἔμβρυο δέν ἔχει ἀπό τήν ἀρχή ψυχή, ἀλλά ἐμψυχοῦται τίς πρῶτες 14 ἡμέρες ἤ καί ἀργότερα). Σύμφωνα μέ τή Χριστολογική δογματική διδασκαλία της (Γ΄ καί ΣΤ΄ Οἰκουμενικές Σύνοδοι) τό ἔμβρυο ἐμψυχοῦται καί συνιστᾶ αὐτοτελή ψυχοσωματική ὀντότητα «ἅμα τῇ συλλήψει» καί «ἐξ ἄκρας συλλήψεως» 6 . Δέν νοεῖται δηλ., ἔστω κι ἀπειροελάχιστο χρονικό διάστη-μα, σῶμα ἄνευ ψυχῆς, οὔτε ψυχή ἄνευ σώματος. Λέγει χαρακτηριστικά ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός: «Ἅμα δὲ τὸ σῶμα καὶ ἡ ψυχὴ πέπλασται· οὐ τὸμὲν πρῶτον, τὸ δὲ ὕστερον». («Ἔκδοσις ἀκριβής τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως», ἐκδ. Πουρναρᾶ, Θεσ/νίκη 1976, σ. 150). Καί συμπληρώνει ὁ ἅγιος Ἀναστάσιος ὁ Σιναΐτης: «Οὔτε γὰρ σῶμα πρὸ τῆς ψυχῆς ὑφίστατο (= ὑπῆρχε), οὔτε ψυχὴπρὸ τοῦ σώματος» (PG 89, 724). Γι’ αὐτό καί ὁ θάνατος ἐπέρχεται μόνο ὅταν ἡ ψυχή ἀποχωρισθεῖ ἀπό τό σῶμα. Ἀλλά καί ἡ σύγχρονη γενετική καί ἐμβρυ-ολογική ἐπιστήμη ἐπιβεβαιώνει ὅτι τό ἔμβρυο ἔχει ὅλες τίς γενετικές πλη-ροφορίες (DNA), ὡς αὐτόνομος ἄνθρωπος, ἀπό τή σύλληψή του καί ὄχι ἀπό κάποια ἑβδομάδα τῆς κυήσεώς του ἤ ἀπό τή γέννησή του, «...δέν εἶναι μία ἐν δυνάμει ζωή, ἀλλά ζωή μέ δυνατότητα νά ἐξελιχθεῖ σέ ἐνήλικα»7 .

«Ἀπό τή στιγμή κατά τήν ὁποία 23 χρω-μοσώματα τοῦ σπερματοζωαρίου ἑνωθοῦν μέ τά 23 χρωμοσώματα τοῦ ὠαρίου, δημι-ουργεῖται ἕνας νέος ἀνθρώπινος ὀργανισμός, διαφορετικός ἀπό τούς γεννήτορές του. Τό ἔμβρυο ἀπό τήν ἡλικία τοῦ 1–1,5 μηνός πα-ρουσιάζει τά ἀνθρώπινα σωματικά χαρα-κτηριστικά. Στίς 3 ἑβδομάδες τό ἔμβρυο, ἄν καί μόλις 2,5 ἑκατοστά, ἔχει τίς καταβολές ματιῶν, πνευμόνων, στομάχου, σπονδυλικῆς στήλης καί καρδιᾶς. Ἡ καρδιά του χτυπᾶ ἤδη ἀπό τήν 18η ἡμέρα. Μετά τούς 2,5 μῆνες δέν δημιουργεῖται κανένα νέο ὄργα-νο, ἁπλῶς αὐξάνει ὅ,τι ὑπάρχει».8

Καί ἐπανερχόμαστε στόν ἐμβρυοκτό-νο νόμο, σύμφωνα μέ τόν ὁποῖο ὁ νομοθέτης αὐθαίρετα ἀποφαίνεται ὅτι: «Δέν εἶναι ἄδικη πράξη ἡ τεχνητή διακοπή τῆςἐγκυμοσύνης πού ἐνεργεῖται μέ τή συναίνεση τῆς ἐγκύου...». Καί συνεχίζει στόν καταχρηστικό ἐπίσης προσδιορισμό τῆς ἔκτρωσης, ὡς «μή ἄδικης» (καί βέβαια ἀτιμώρητης) πράξης, ἕως και τή 12η ἑβδομάδα κύησης, χωρίς κἄν κάποια«δικαιολογία», ἀρκεῖ μόνο ἡ ἀποτρόπαια ἀπόφαση τῆς μητέρας νά χαρακτηρί-σει τό σπλάγχνο της... «ἀνεπιθύμητο»!

Ὅμως, τό ἔμβρυο πού θά προέλθει ἀπό βιασμό ἤ ἀποπλάνηση ἤ αἱμομιξία...

παύει (κατά τό νομοθέτη πάντα) νά ἔχει δικαίωμα στή ζωή πέρα ἀπό τήν 12η ἕως καί τή 19η ἑβδομάδα καί μέχρι τότε δέν εἶναι «ἄδικη» πράξη ἡ ἔκτρωσή του! Καί συνεχίζεται ὁ αὐθαίρετος παραλογισμός, διότι τό ἔμβρυο, πού θά «διαγνωστεῖ» μέ «ἐνδείξεις(!) σοβαρῆς ἀνωμαλίας...», δέν ἔχει κανένα δικαίωμα στή ζωή μέχρι καί τήν 24η ἑβδομάδα, καί, σάν κάποιος ἀνεπιθύμητος ὄγκος στό σῶμα τῆς μητέρας, ἐπιτρέπεται ἀπό τό νόμο νά «ἀποβληθεῖ» βιαίως...!

Τέλος, ἐάν ἡ ζωή τῆς ἐγκύου διατρέχει κίνδυνο, ἡ ἔκτρωση μπορεῖ νά πραγματοποιηθεῖ σέ ὁποιοδήποτε στάδιο τῆς ἐγκυμοσύνης. Τότε δικαίωμα στή ζωή ἔχει μόνο ἡ μητέρα καί ὄχι τό παιδί! Σκεφτεῖτε τώρα τήν ὑποθετική περίπτωση, κατά τήν ὁποία μετά ἀπό ἕνα ἀτύχημα κινδυνεύουν νά πεθάνουν ἡ μητέρα καί τό παιδί της. Ὑπάρχει ὅμως ἡ δυνατότητα οἱ γιατροί νά σώσουν ἕναν ἀπό τούς δύο. Ἐάν ὑποθέσουμε ὅτι ἡ μητέρα ἔχει τίς αἰσθήσεις της καί τῆς τεθεῖ τό δίλημμα, πόσες μητέρες πιστεύετε θά ἐπέλεγαν νά ζήσουν αὐτές κι ὄχι τό παιδί τους; Ἐλάχιστες, ἴσως καί καμμία!

Ἡ ἔννοια τῆς Μητρότητας ἔχει διαχρονικά συνδεθεῖ ἄρρηκτα μέ αὐτήν τῆς θυσίας. Ὑπῆρξαν, ὑπάρχουν καί θά ὑπάρχουν ἑκατομμύρια ἡρωίδες μητέρες ἀνά τούς αἰῶνες, πού προτιμοῦν νά θυσιάσουν ἀκόμα καί τή ζωή τους, για νά ζήσουν τά παιδιά τους, ἀκόμη καί ἐάν αὐτά δέν ἔχουν γεννηθεῖ καί φιλο-ξενοῦνται στή μήτρα τους.9

Ἔχει διαπιστωθεῖ ὅτι, ἐάν μποροῦ­ σαν οἱ μητέρες νά δοῦν τό ἀγέννητο παι-δί τους, πρίν ἀποφασίσουν νά προβοῦν σέ ἔκτρωση, ἐλάχιστες θά προχωροῦσαν στήν ἀποτρόπαια αὐτή πράξη. Ὁ διάση-μος γυναικολόγος Dr Bernard Nathanson ἔχει ἐπισημάνει τό ἑξῆς σημαντικό:

«Ἄν τό κοιλιακό τοίχωμα τῆς ἐγκύου γυναίκας ἦταν διάφανο, τί εἴδους νόμους θά εἴχαμε γιά τήν ἔκτρωση;» (ἀπό τή συγκλονιστική ταινία: «Σιωπη-λή κραυγή», ὅπου παρουσιάζεται ἡ ἔκτρωση ἑνός ἐμβρύου 10 ἑβδομάδων.

Μία ταινία, πού ὅλες ὅσες σκέπτονται τήν ἔκτρωση, πρέπει νά δοῦν καί, ἄν εἶναι δυνατόν, μαζί μέ ὅσους τίς πιέζουν νά κάνουν ἔκτρωση, πρίν ἀποφασί-σουν νά καταστρέψουν δυό ζωές, τοῦ παιδιοῦ τους καί τή δική τους)10 .,11Αὐτή ἡ ὡραία ἀφίσα δίνει μέ σαφή-νεια ἀπάντηση σέ ὅσους ὑποστηρίζουν τήν ἔκτρωση λόγῳ βιασμοῦ τῆς μητέρας (στή Χώρα μας «ἐπιτρέπεται» μέχρι καί τήν 19η ἑβδομάδα κύησης!).

Εἶναι ὄντως φοβερό καί πολύ τραυματι-κό γιά τή γυναίκα τό ἀποτρόπαιο γεγονός τοῦ βιασμοῦ. Ὅμως, τί φταίει τό ἀνυπερά-σπιστο ἔμβρυο; Ἄς ρωτήσουν τή Ρεβέκκα τῆς διπλανῆς ἀφίσας, ἐάν θά προτιμοῦσε νά μήν εἶχε γεννηθεῖ...!Εἶναι προφανές ὅτι ἐπιβάλλεται νά καταργηθεῖ ἄμεσα ὁ νόμος καί νά ἀπα­ γορευθοῦν ὅλες ἀνεξαιρέτως οἱ Ἐκτρώσεις. Κάθε ἔγκυος γυναίκα πρέπει νά ἀναλαμβάνει τήν εὐθύνη τῆς κυοφορίας τοῦ παιδιοῦ της, ὡς φιλοξενοῦσα στή μήτρα της ἕναν ἄλλο, μοναδικό ἄνθρωπο κι ὄχι ἕνα «κτῆμα» της ἤ ἕνα μέλος τοῦ σώματός της.12 Τήν ἴδια εὐθύνη ἔχει φυσικά καί ὁ πατέρας τοῦ παιδιοῦ. Μάλιστα, σέ περίπτωση οἰκονομικῆς ἀδυναμίας νά ἀναλαμβάνει ἡ Πολιτεία ὅλα τά ἔξοδα (κι ὄχι ὅπως δυστυχῶς γίνεται σήμερα, πού ἡ δαπάνη γιά τήν ἔκτρωση καλύπτεται ἀπό τά Ἀσφαλιστικά Ταμεῖα, ἐνῶ τά οἰκογενειακά ἐπιδόματα εἶναι οὐσιαστικά ἐλάχιστα). Καί σέ ἀκραῖες περιπτώσεις, πού ἡ μητέρα ἀδυνατεῖ νά μεγαλώσει τό παιδί της, αὐτό νά δίνεται γιά υἱοθεσία σέ ἄτεκνα ζευγάρια. Καί ἄν κάποια παιδάκια γεννηθοῦν «ἄρρωστα» νά ἀντιμετωπίζονται μέ ἀγάπη, φροντίδα καί σεβασμό, ὅπως κάθε ἄλλος ἀσθενής. «Ἡ Ἔκτρωση γιά κανένα λόγο δέν εἶναιλύση..., γιά ὅλους ὅμως τούς λόγους εἶναι φόνος »! 13Εἶναι ἐπιτακτική ἀνάγκη νά κατανοήσουμε ὅτι οἱ χιλιάδες ἐκτρώσεις πού γί-νονται κάθε χρόνο στήν Πατρίδα μας, οἱ ὁποῖες μέ νόμο ὑποστηρίζονται ἀπό το Κράτος ἔχουν ἐπιφέρει τήν «ὀργή» τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος, ἀπό φιλευσπλαχνία, θέ-λει νά μᾶς παιδαγωγήσει καί νά μᾶς φέρει σέ ἐπίγνωση καί μετάνοια. Ἔλεγε χα-ρακτηριστικά ὁ σύγχρονος μεγάλος Ἅγιος Παΐσιος ὁ Αγιορείτης († 12η Ἰουλίου):

«...Ὅταν παραβαίνει ἕνας ἄνθρωπος μία ἐντολή τοῦ Εὐαγγελίου, εὐθύνε-

ται μόνον αὐτός. Ὅταν ὅμως κάτι πού ἀντίκειται στίς ἐντολές τοῦ Εὐαγγε-λίου γίνεται ἀπό τό Κράτος νόμος, τότε ἔρχεται ἡ ὀργή τοῦ Θεοῦ σέ ὅλο τό Ἔθνος, γιά νά παιδαγωγηθεῖ».14Οἱ γυναῖκες πού σκέφτονται ἤ πιέζονται νά προβοῦν σέ ἔκτρωση, ἄς προ-βληματιστοῦν, πρίν σκοτώσουν τό ἴδιο τό παιδί τους καί καταστραφοῦν καί οἱ ἴδιες ψυχικά καί σωματικά.15 Τίς προτρέπουμε νά ἐπικοινωνήσουν μέ τόΣύλλογό μας, προκειμένου νά ἐνημερωθοῦν ὑπεύθυνα καί νά βοηθηθοῦν ψυ-χολογικά, ἠθικά καί ὑλικά (ἡ ἀνωνυμία εἶναι σεβαστή). Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π., ἀπό τῆς ἱδρύσεώς της, ἔχει βοηθήσει ἑκατοντάδες τέτοιες περιπτώσεις (βλ. στήν ἑπό-μενη σελίδα). Ἐνῶ, ὅσες ἤδη ἔχουν κάνει ἔκτρωση ἄς προστρέξουν στό Μυ-στήριο τῆς ἱ. Ἐξομολογήσεως, γιά νά ἐναποθέσουν τό βάρος τους στό Ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος ἄλλωστε δέν ἐπιθυμεῖ τό θάνατο τοῦ ἁμαρτωλοῦ «ὡς τὸἀποστρέψαι αὐτὸν ἐκ τῆς ὁδοῦ τῆς πονηρᾶς καὶ ζῆν αὐτόν» (Ἰεζεκιήλ 18, 23).Τέλος, ἄς προσευχόμαστε ὅλοι νά φωτίσει ὁ Πανάγαθος τά «σκοτισμένα» μυαλά τῶν Πολιτικῶν μας, ὥστε νά σταματήσουν αὐτή τή «νόμιμη» γενοκτονία. Ὑπεύθυνοι δέν εἶναι μόνο ὅσοι ψήφισαν, πρίν 30 χρόνια, αὐτόν τόναἱμοσταγή νόμο, ἀλλά καί ὅλοι ὅσοι ἀπό τότε τόν ἀνέχονται καί δέν ἀγωνί-ζονται νά καταργηθεῖ. 161. Ἀναφέρει, μεταξύ ἄλλων, ὁ ἐπαίσχυντος «ἐκτρωτικός» νόμος 1609/1986:

«... 4. Δέν εἶναι ἄδικη πράξη ἡ τεχνητή διακοπή τῆς ἐγκυμοσύνης πού ἐνερ-γεῖται μέ τή συναίνεση τῆς ἐγκύου ἀπό γιατρό μαιευτήρα-γυναικολόγο μέ τή συμμετοχή ἀναισθησιολόγου σέ ὀργανωμένη νοσηλευτική μονάδα, ἄν συντρέχει μία ἀπό τίς ἀκόλουθες περιπτώσεις:

» α) Δέν ἔχουν συμπληρωθεῖ δώδεκα (12) ἑβδομάδες ἐγκυμοσύνης.

β) Ἔχουν δια­ πιστωθεῖ μέ τά σύγχρονα μέσα προγεννητικῆς διάγνωσης ἐνδείξεις σοβαρῆς ἀνωμαλί-ας τοῦ ἐμβρύου πού ἐπάγονται τή γέννηση παθολογικοῦ νεογνοῦ καί ἡ ἐγκυμοσύνη δέν ἔχει διάρκεια περισσότερο ἀπό εἴκοσι τέσσερις (24) ἑβδομάδες.

γ) Ὑπάρχει ἀνα-πότρεπτος κίνδυνος γιά τή ζωή τῆς ἐγκύου ἤ κίνδυνος σοβαρῆς καί διαρκοῦς βλάβης τῆς σωματικῆς ἤ ψυχικῆς ὑγείας της. Στήν περίπτωση αὐτή ἀπαιτεῖται σχετική βεβαίω-ση καί τοῦ κατά περίπτωση ἁρμόδιου ἰατροῦ.

δ) Ἡ ἐγκυμοσύνη εἶναι ἀποτέλεσμα βι-ασμοῦ, ἀποπλάνησης ἀνήλικης, αἱμομιξίας ἤ κατάχρησης γυναίκας ἀνίκανης νά ἀντισταθεῖ καί ἐφόσον δέν ἔχουν συμπληρωθεῖ δεκαεννέα ἑβδομάδες (19) ἐγκυμοσύνης...».

2. Ἐφημ. «Ἐλευθεροτυπία», 11.6.1986, σελ. 9.

Ἔγραφε στό Περιοδικό μας τότε, τό 1986, ὅταν κατατέθηκε τό «ἐκτρωτικό καί ἐθνοκτόνο» νομοσχέδιο, μεταξύ ἄλλων, ὁ μακαριστός π. Νικόδημος Μπιλάλης: «Ἑκατοντάδες συλλογικοί φορεῖς, ὁμάδες ἤ μεμονωμένα πρόσωπα πολιτῶν ἀπό ὅλη τή Χώρα μέ τηλεγραφήματα, ψηφίσματα, ἐπιστολές, συγκεντρώσεις καί ἄλλες ἐκδηλώσεις ἔντονης διαμαρτυρίας διαδηλώνουν τήν ἀντίθεσή τους γιά τήν κατάθεση νομοσχεδίου πού θά “νομιμοποιεῖ” τό ἔγκλημα τῶν ΕΚΤΡΩΣΕΩΝ... Ὅσοι λοιπόν ἄμεσα ἤ ἔμμεσα εἶναι ἐμβρυοκτόνοι-ἀνθρωποκτόνοι φονεύουν μόνο τά σώματα τῶν ἐμβρύων, ἀλλά ὄχι καί τήν ἀσώματη καί ἀθάνατη ψυχή τους, ἡ ὁποία καί θά τούς ἐκδικηθῆ καί σέ αὐτή καί στήν ἄλλη Ζωή! Μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτεννόντων τὸ σῶμα, τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυναμένων ἀποκτεῖναι... ” (Ματθ. 10, 28)» («Π.Ο.», ἀρ. τ . 29/1986, σελ. 3–4).Ἡ Π.Ε.ΦΙ.Π. εἶχε πρωτοστατήσει σέ ἐκδηλώσεις καί πορεῖες διαμαρτυρίας, στίς ὁποῖες χιλιάδες Ἕλληνες εἶχαν ἐκφράσει τήν ἀντίθεσή τους στό φονικό νομοσχέδιο. Ἀντίθετα, μερικές ἑκατοντάδες ὑποστηρικτές τῶν ἐκτρώσεων, μέ προεξάρχουσα τή σύζυγο τοῦ τότε Πρωθυπουργοῦ Μαργαρίτα Παπανδρέου καί τά μέλη τῆς «Ἕνωσης Γυναικῶν Ἑλλάδος» (Ε.Γ.Ε.), προσπάθησαν νά κάνουν ἀντιδιαδήλωση, ἡ ὁποία ἀπέτυχε παταγωδῶς... Παρ' ὅλα­ αὐτά, τό νομοσχέδιο ψηφίσθηκε ἀπό τήν πλειοψηφία τοῦ τότε κυβερνῶντος κόμματος (ΠΑ.ΣΟ.Κ.), καί οἱ συνέπειές του ἐξακολουθοῦν νά εἶναι καταστροφικές! (Οἱ φωτογραφίες τῶν «τραγικῶν» αὐτῶν γυναικῶν μέ τά θλιβερά πανό τους, Ἰανουάριος 1986).

 1. Maureen Condic, Phd., Ἀναπληρώτρια Καθηγήτρια τῆς Νευροβιολογίας καί Ἀνα-τομίας στό Πανεπιστήμιο τῆς Γιούτα–Η.Π.Α. Κατέθεσε τό Μάιο τοῦ 2013, ὡς εἰδικός στήν ἀνθρώπινη ἐμβρυϊκή ἀνάπτυξη, στή Βουλή τῶν Ἀντιπροσώπων τῶν Ἡνωμέ - νων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς. Βλ. http://www.lifenews.com/2013/05/23/expert-tells-congress-unborn-babies-can-feel-pain-starting-at-8-weeks/

 2. «Ἀνάλογα ἀποσιωπῶνται οἱ κίνδυνοι πρόκλησης δυσμενῶν ἐπιπλοκῶν ἀπό τή χρήση ἐπεμβατικῶν ἐξετάσεων (σ.σ. προγεννητικῶν). Ἔτσι, ἡ πιθανότητα νά προ-κληθεῖ πρόβλημα στή μητέρα ἤ καί νά καταστραφεῖ ἕνα ὑγιές ἔμβρυο δέν εἶναι εὐκαταφρόνητη...» (Μητροπ. Μεσογαίας κ. Νικολάου Χατζηνικολάου, «Βιοηθικά δι-λήμματα καί ποιμαντικοί προβληματισμοί γιά τήν ἀρχή τῆς ζωῆς», Ὁμιλία στήν Τα-κτική Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, 9 Ὀκτωβρίου 2014). Οἱ συνάνθρωποί μας μέ σύνδρομο Down ἦταν οἱ πρῶτοι πού βίωσαν τό ρατσι-σμό τῶν ἐθνικοσοσιαλιστῶν τοῦ Χίτλερ καί ὁδηγήθηκαν μαζικά σέ μαρτυρικό θάνα-το. Oἱ πρῶτοι γιά τούς ὁποίους οἱ ναζιστές ἐπινόησαν τήν ἔννοια «ζωή χωρίς καμμιά ἀξία». Στήν ἀπολογία του στό διεθνές δικαστήριο ἐγκλημάτων πολέμου τῆς Νυρεμβέρ-γης ὁ Κάρλ Μπράντ, ἕνας ἀπό τούς ὑπευθύνους τῶν προγραμμάτων «εὐθανασίας», δή-λωσε: «… ποτέ δέν εἶχα ἄλλη πρόθεση ἀπό τό νά βοηθήσω, ὥστε νά περιορισθεῖ γι’ αὐ­τά τά κακόμοιρα πλάσματα ἡ γεμάτη βάσανα ὕπαρξή τους». Ἄραγε, πόσο ἀλήθεια διαφέρει αὐτή ἡ φρικτή ἀντιμετώπισή τους ἀπό τήν ἀντιμετώπιση πού ἔχουν στίς ἡμέ-ρες μας, ἀφοῦ τίς περισσότερες φορές τούς στεροῦμε τό δικαίωμα στή ζωή καί δέν τούς ἐπιτρέπουμε νά γεννηθοῦν; Καί βεβαίως, τά σκοτώνουμε πάντα γιά τό... «καλό» τους, γιά νά μήν «ὑποφέρουν»! (Βλ. καί τήν ὑπ’ ἀρ. 12 ὑποσημείωσή μας, σελ. 9).

  1. Ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής ὁμιλώντας γιά τήν πρόσληψη τῆς ἀνθρωπί-νης φύσεως ἀπό τόν Θεάνθρωπο Χριστό, ἀναφέρει: «... ἐξ ἄκρας συλλήψεως ἑνώσας ἑαυτῷ καθ' ὑπόστασιν» (Ε.Π.Ε., τόμ. 15Α, σελ. 202).

  2. «Ἡ ἀνάπτυξη τοῦ ἐμβρύου χαρακτηρίζεται ἀπό μία κανονική, προβλέψιμη καί σύνθετη ἀλληλουχία γεγονότων καί δέν ὑπάρχει κάποια εἰδική στιγμή, πού ἀνθρώπινη ζωή γίνεται πιό ἄξια σεβασμοῦ καί ἀπόκτησης ἀνθρωπίνων δικαι - ωμάτων. Ἡ ἀξία της εἶναι ἐγγενής. Τό ἔμβρυο δέν εἶναι μία ἐν δυνάμει ζωή, ἀλλά ζωή μέ δυνατότητα νά ἐξελιχθεῖ σέ ἐνήλικα, ὅπως τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά τά σχηματισμένα ἔμβρυα, τά νεογέννητα, τά παιδιά καί τούς ἐφήβους. Τό ἔμβρυο στά ἀρχικά στάδια ἀνάπτυξής του δέν εἶναι κάτι διαφορετικό ἀπό ἕνα ἀνθρώπι - νο ὄν. Εἶναι ἄνθρωπος σέ ἕνα πολύ ἀρχικό στάδιο ἀνάπτυξής του...» (Ἐμμ. Πα - ναγόπουλος, Ἀμ. Ἐπ. Καθηγητής Χειρουργικῆς, Διευθυντής Χειρουργός Ε.Σ.Υ., http://www.drasimas.gr/EE396E4E.el.aspx).

8. «Ἀξιοπρόσεκτες θέσεις καί μαρτυρίες γιά τίς Ἀμβλώσεις», ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσ/νίκη 2011, σ. 6. Μπορεῖτε νά τό κατεβάσετε ἀπό τό διαδίκτυο δωρεάν: http://orthodoxoskypseli.gr/dat/AA19ED4F/file.pdf, ὅπως καί τό ἐνδιαφέρον βι - βλίο, ἐπίσης τῶν ἐκδόσεων «Ὀρθ. Κυψέλη»: † π. Ἀθανασίου Μυτιληναίου, «Σκέψου τό σπλάγχνο σου», Θεσ/νίκη 2011: http://orthodoxoskypseli.gr/dat/3F616465/file.pdf.

 1. Βλ. ἐνδεικτικά στό Περιοδικό μας (Ε.Π.Ο., ἀρ. τ. 144/2014, σελ. 18–20) τήν περί-πτωση μιᾶς τέτοιας ἡρωίδας μητέρας, μάλιστα Ὑπερπολύτεκνης μέ 10 παιδιά, ἡ ὁποία κατά τήν διάρκεια τῆς ἐγκυμοσύνης της, ἄν καί προσβλήθηκε ἀπό καρκίνο, ἀρνή-θηκε νά ὑποβληθεῖ σέ χημειοθεραπεῖες γιά νά μή βλάψει τό ἀγέννητο παιδί της !

 2. Περιγράφει ὁ ἴδιος γιατρός: «... ὅταν ἡ ἄκρη τοῦ ἀναρροφητήρα κτυπᾶ τόν ἀμνι-ακό σάκο, τό παιδί ἀναπηδᾶ. Ἀντιλαμβάνεται ὅτι κάτι ἐπιθετικό γίνεται καί ἀναπηδᾶ μακριά. Τή στιγμή πού τό ἄκρο τοῦ ἀναρροφητήρα ἀρχίζει νά κινεῖται, τό ἔμβρυο τό καταλαβαίνει καί ἀρχίζει νά ἀναρριχᾶται στήν κορυφή τῆς μήτρας. Μπορεῖς νά δεῖς τό στόμα του νά ἀνοίγει σέ μία σιωπηλή κραυγή, τήν καρδιά νά ἐπιταχύνει τόν ρυθμό της, τά ἄκρα νά κινοῦνται γρηγορότερα, τό παιδί νά γυρίζει ταχύτατα... Τό δράμα τελειώνει μέ τόν διαμελισμό τοῦ παιδιοῦ μπροστά στά μάτια σου.» (Dr B. Nathanson).Οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νά δοῦν τήν ταινία «Σιωπηλή κραυγή» στήν ἱστο - σελίδα μας: http://pefip.gr/(στό πεδίο: «ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΚΤΡΩΣΕΙΣ», ὅπου ὑπάρχουν ἀναρτημένα καί πολλά ἄλλα σχετικά ἐνημερωτικά βίντεο, κείμενα καί φωτογραφίες)· γιά ὅσους δέν ἔχουν πρόσβαση στό διαδίκτυο μποροῦμε νά τήν ἀποστείλουμε δωρεάν.

11. Εἶναι πολύ σημαντικό νά ἐπιστήσουμε τήν προσοχή σέ ὅσους ἐπιλέγουν τή μέθο-δο τῆς ἐξωσωματικῆς γονιμοποιήσεως, προκειμένου ν' ἀποκτήσουν παιδί, διότι ἀνεξαρ - τήτως τῶν ἄλλων ἠθικῶν, θεολογικῶν, ἀλλά καί ἰατρικῶν προβλημάτων καί διλημμάτων, πού προκύπτουν ἀπό τή μή «φυσική» αὐτή διαδικασία, εἶναι κοινή πρακτική νά γονιμο-ποιοῦνται περισσότερα ἀπό ἕνα (1) ἔμβρυα, συνήθως 4–5 ἤ ἀκόμη καί 10 καί ἀπό αὐτά νά ἐπιλέγονται τά πιό «ἰσχυρά» καί νά ἐμφυτεύονται στή μήτρα τῆς γυναίκας. Τά «πλεονάζο-ντα» ἔμβρυα καταστρέφονται ἤ καταψύχονται («κρυοσυντήρηση»), γιά μελλοντική χρήση, χρησιμοποιοῦνται γιά πειράματα. Αὐτό ἔχει σάν ἀποτέλεσμα νά γίνονται οὐσιαστικά «ἐκτρώσεις» πολλῶν ἐμψυχωμένων ἐμβρύων στήν ἀπαρχή τῆς ζωῆς τους, τόσο ἀνά γυ-ναίκα, ὅσο καί ἀθροιστικά. Στήν περίπτωση πολλαπλῆς ἐγκυμοσύνης (3δυμα, 4δυμα κλπ.)...

οἱ γιατροί πιέζουν τή μητέρα νά δεχθεῖ «ἐπιλεκτική» ἔκτρωση (ἤ «ἐπιλεκτική μείωση τῶν ἐμβρύων», ὅπως ὡραιοποιημένα ὀνομάζεται) καί νά «ἀφαιρεθοῦν» 1 ἤ 2 ἤ περισσό-τερα ἔμβρυα, τά πιό «ἀδύναμα», προκειμένου νά ζήσουν τό ὑπόλοιπα 1 ἤ 2 καί σπά-νια 3. Προκύπτει ὅμως τεράστιο ἠθικό δίλημμα, ὅταν πρέπει γιά νά γεννηθεῖ ἕνα παιδί, τό ὁποῖο φυσικά εἶναι ἀθῶο καί δέν φέρει καμμία εὐθύνη, νά θανατωθοῦν τόσα ἄλλα!

Ἐπίσης, θά πρέπει νά μᾶς προβληματίσει σοβαρά ἡ τύχη τῶν «κατεψυγμένων» ἐμβρύων, τά ὁποῖα φυλάσσονται σέ εἰδικά κέντρα. Σύμφωνα μέ τή νομοθεσία διατηροῦνται γιά μία 5ετία καί ἐάν μέχρι τότε δέν ἐνδιαφερθοῦν γι' αὐτά οἱ γονεῖς, κα-ταστρέφονται. Στήν Ἀγγλία τό 1996, μέ τήν πάροδο τῆς πρώτης πενταετίας ἀπό τήν ψήφιση τοῦ σχετικοῦ νόμου, ἔπρεπε νά ἀποφασισθεῖ ἡ τύχη τῶν ἐμβρύων, πού βρί-σκονταν σέ κρυοσυντήρηση σέ κλινικές ἐξωσωματικῆς γονιμοποίησης. Τήν 1η Αὐγού-στου 1996 περίπου 3.000 ἔμβρυα καταστράφηκαν στίς κλινικές!!! Πόσες χιλιάδες τέτοια «ξεχασμένα» ἔμβρυα καταστρέφονται στήν Ἑλλάδα, ἀλλά καί σ’ ὅλο τόν Κόσμο; Ἀλίμονο, πῶς μᾶς ἀνέχεται ἀκόμα ὁ Θεός...!

(Βλ. «Εἰδικό Ἀφιέρωμα στά ἐπίκαιρα θέματα: Ἐξωσωματική Γονιμοποίηση καί Προγεννητικός Ἔλεγχος. ΝΑΙ ἤ ΟΧΙ;», Ε.Π.Ο., ἀρ. τ. 90/2001).

12. Τά παιδιά, σύμφωνα μέ τήν Ὀρθόδοξη Θεολογία, δέν εἶναι δικά μας, «ἰδιοκτησία» μας, γιά νά ἐπιλέγουμε ἐάν θά γεννηθοῦν ἤ ὄχι καί νά τά κάνουμε ὅ,τι θέλουμε, ἀλλά ἡ σύλληψη (καί ἡ γέννησή τους) ἔχει τήν ἀρχή της «ἄνωθεν» καί εἶναι δῶρο τοῦ Θεοῦ. Ὅπως χαρακτηριστικά ἀναφέρει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος: «... τὸ τεκεῖν ἄνωθεν ἔχει τὴν ἀρχήν, ἀπὸ τῆς Θεοῦ προνοίας, καὶ οὔτε γυναικὸς φύσις, οὔτε συνουσία, οὔτε ἄλλο οὐδὲν αὐταρκὲς πρὸς τοῦτό ἐστιν.» (PG 54, 639). Κατά δέ τό σύγχρονο Ἅγιο Ἰουστίνο Πόποβιτς: «…ὁ Θεὸς ἐνεργεῖ, ὁ ἄνθρωπος συνεργεῖ.» (Ἁγίου Ἰουστίνου Πόποβιτς, «Ἄνθρωπος καί Θεάνθρωπος. Μελετήματα Ὀρθοδόξου Θεολογίας», ἐκδ. Ἀστήρ, Ἀθῆναι 6 1993, σελ. 118).

13. Βλ. ἄρθρο μας μέ τίτλο: «Ὑπάρχει λύση γιά τό Σύνδρομο Down;», http://pefip.gr/?page_id=575).

Ἕνα συγκλονιστικό βίντεο μέ τίτλο: «Ἀγαπητή μέλλουσα μαμά», μέ ἀφορμή τήν «Παγκόσμια Ἡμέρα γιά τά παιδιά μέ Σύνδρομο Down» (21η Μαρτίου) ἀνέβηκε στό YouTube (https://youtu.be/lVyZSLkFZKY), σέ μία προσπάθεια νά καταλάβουν οἱ μελ-λοντικοί γονεῖς, πώς τά παιδιά μέ τή συγκεκριμένη γενετική «πάθηση» μποροῦν νά εἶναι εὐτυχισμένα. Παρουσιάζει μία ὁμάδα 15 νεαρῶν, ἐνηλίκων καί παιδιῶν, ἀπό ὅλη τήν Εὐρώπη, μέ σύνδρομο Down. Ὁ καθένας ἐξ αὐτῶν στέλνει ἕνα ἐλπιδο-φόρο μήνυμα σέ μία μέλλουσα μητέρα, πού ἀνησύχησε μόλις ἔμαθε ὅτι τό παιδί της ἔχει τό συγκεκριμένο σύνδρομο. Σᾶς συνιστοῦμε νά τό δεῖτε καί ἰδιαίτερα ὅσες θέ-λουν ἤ πιέζονται νά «ρίξουν» τό ἀθῶο μωρό τους, γιατί, ἴσως, ἔχει Σύνδρομο Down!

 1. Ἁγίου Παϊσίου Ἁγιορείτου, «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΖΩΗ», Λόγοι Δ΄, ἐκδ. Ἱεροῦ Ἡ - συχαστηρίου «Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος», Σουρωτή Θεσ/νίκης 172014, σελ. 78.

 2. Οἱ συνέπειες μίας ἔκτρωσης στή γυναίκα, σύμφωνα μέ ἐπιστημονικές μελέ-τες, διακρίνονται σέ σωματικές καί ψυχολογικές.Οἱ κυριότερες σωματικές συνέπειες εἶναι: Διάτρηση τῆς μήτρας καί ρήξη τοῦ τραχήλου • Λοιμώξεις τοῦ γεννητικοῦ συστήματος • Θάνατος: Ἡ ἔκτρωση εἶναι ἡ τρίτη σημαντικότερη αἰτία θανάτου τῶν ἐφήβων, μετά τά ἀτυχήματα καί τίς αὐτο-κτονίες • Στείρωση ἤ δευτεροπαθής ἀμηνόρροια • Ἐπιπλοκές στίς ἑπόμενες κυ-ήσεις, ὅπως καθ’ ἕξιν ἀποβολές, ἐξωμήτρια κύηση, ἀνεπάρκεια τοῦ ἔσω τραχηλικοῦ στομίου, πρόωρος τοκετός, ἐμφάνιση προδρομικοῦ πλακούντα, αὐξημένη περιγεννητική νοσηρότητα καί θνησιμότητα Θρόμβωση καί ἐμβολή Ἐπιπλοκές ἀπό τήν ἀναισθησία Τά τελευταῖα χρόνια, σημαντικές μελέτες Ἀμερικανῶν ἐπιστημόνων ἐνο-χοποιοῦν τίς ἐκτρώσεις γιά αὔξηση τοῦ κινδύνου ἐμφάνισης καρκίνου τοῦ μαστοῦ.

Οἱ ψυχολογικές συνέπειες εἶναι τόσες πολλές (ἔχουν καταγραφεῖ πάνω ἀπό 100),

πού ὁδήγησε τούς ἐπιστήμονες νά τίς συμπεριλάβουν στά συμπτώματα τοῦ λεγο-μένου «Μετεκτρωτικοῦ Συνδρόμου», πού βασανίζει τίς γυναῖκες, οἱ ὁποῖες ἔχουν προβεῖ σέ ἔκτρωση. Ἐνδεικτικά ἀναφέρουμε τίς ἑξῆς:

  • Αὐτοτραυματισμός • Ἔντονα ἐνοχικά συναισθήματα καί ἀδυναμία στό χειρι-σμό τους • Αὐτοκτονικός ἰδεασμός, ἀπόπειρες αὐτοκτονίας. Τό 60% τῶν γυναικῶν, πού ἔχουν κάνει ἔκτρωση, ἀναφέρουν ἰδεασμό αὐτοκτονίας, ἐνῶ τό 28% τῶν γυναικῶν αὐτῶν ἐπιχειροῦν νά αὐτοκτονήσουν Χρήση/κατάχρηση ναρκωτικῶν, ἀλκοόλ ἀνο-ρεξία, βουλιμία, σεξουαλικά ἀχαλίνωτη ζωή κλπ. • Ἐφιάλτες/ταραγμένος ὕπνος • Θυ-μός • Δυσκολία λήψης ἀποφάσεων • Προβλήματα στίς σχέσεις • Προβλήματα στήν ἀνατροφή τῶν παιδιῶν. Τό μετεκτρωτικό τραῦμα ἔχει συνδεθεῖ μέ μείωση τῶν μητρικῶν δεσμῶν μέ τά παιδιά πού γεννῶνται μελλοντικά, βίαιη συμπεριφορά, κακοποίηση καί παραμέληση τῶν παιδιῶν, κ.ἄ. Τό 44% τῶν γυναικῶν, πού ἔχουν προβεῖ σέ ἔκτρωση, παραπονοῦνται γιά νευρικές διαταραχές, ἐνῶ τό 25% ἐπισκέπτεται ψυχίατρο. 1. Δυστυχῶς καί στήν Κύπρο αὐτόν τόν καιρό ἐπιχειρεῖται νά «ἀπελευθερωθοῦν» νομικά οἱ ἐκτρώσεις. Βλ. σχετική ἀναφορά μας στή σελ. 21 τοῦ παρόντος.

Εργαλεία Επισκεπτών

feed-image

ΝΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Τα  άρθρα, τα σχόλια και τα εν γένει κείμενα, εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους ή και των ιστοσελίδων και ιστοτόπων που τα δημοσίευσαν αρχικά. Η παρούσα ιστοσελίδα τα δημοσιεύει ή τα αναδημοσιεύει ως αρχειακό και ιστορικό υλικό και καταβάλει κάθε προσπάθεια να μην περιλαμβάνει περιεχόμενο που εμπίπτει σε νομοθετικές απαγορεύσεις. Σε καμμία περίπτωση δεν αποδέχεται, ούτε και υιοθετεί, σχόλια και χαρακτηρισμούς κειμένων που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν  ως δυσφήμιση κάθε μορφής ή παράνομη αποκάλυψη στοιχείων και δεδομένων. Αν διαπιστώσετε δημοσιευμένο περιεχόμενο που εμπίπτει σε νόμιμες απαγορεύσεις, παρακαλούμε στείλτε σχετικό e-mail στην ηλ. δ/νση : tideon at tideon.org . Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τους  όρους χρήσης και τις διευκρινίσεις για το περιεχόμενο.

feed-image RSS - Tideon.org