ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΡΟΣΚΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

 

tama

 1. Νέες καὶ νέοι, Ἕλληνες καὶ Φιλέλληνες Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, σᾶς καλοῦμε νὰ μᾶς συμπαρασταθῆτε, κυρίως μὲ ἐθελοντικὴ ἐργασία, εἴτε στὰ γραφεῖα μας Μουσῶν 14 (ἐπέκτασι τῆς Κατεχάκη), εἴτε ἔστω καὶ μὲ τηλεργασία ἀξιοποιώντας τὶς νέες τεχνολογίες.

2. Ἀναλάβαμε πάρα πολὺ βαρὺ ἔργο. Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς ἀνθρωπιστικὲς βοήθειες, τὶς κοινωνικὲς καὶ πνευματικὲς δραστηριότητες, ποὺ ἔχουν οἱ φορεῖς μας : Διορθόδοξος Σύνδεσμος ὁ Ἀπόστολος Παῦλος καὶ τὸ Ι.Π.Η.Π.Α., μελετώντας τὴν ἱστορία μας, εἴμαστε βέβαιοι ὅτι ἐπιβάλλεται νὰ πραγματοποιήσουμε τὸ μεγαλεπήβολο καὶ κολοσσιαῖο ἔργο τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

3. Δὲν ἐπιθυμοῦμε νὰ προσθέσωμε ἀκόμη ἕνα Ναὸ στοὺς τόσους ὑπάρχοντες (δυστυχῶς μερικοὶ καὶ μὲ ἄδεια καθίσματα), ἀλλὰ ἕνα μνημεῖο δοξολογίας, εὐχαριστίας, εὐγνωμοσύνης καὶ λατρείας στὸν Ἐλευθερωτὴ Σωτῆρα Χριστό, δηλαδὴ τὸ Πανελλήνιο Προσκύνημα τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.

4. Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους ἐπ᾿ οὐδενὶ λόγῳ θὰ διαιρῇ, ἀλλὰ θὰ καλῇ ὅλους τοὺς Ἕλληνες σὲ ὁμοψυχία.

Ὅταν ὁ ἑλληνικὸς λαὸς ἦταν μονιασμένος, μεγαλουργοῦσε.

Ὅταν ὅμως οἱ ξενοκίνητες καταχθόνιες σκοτεινὲς δυνάμεις ἐνίσχυαν διάφορες φατρίες νὰ δημιουργοῦνται διχόνοιες, ἐπέρχετο συμφορὰ καὶ ὄλεθρος.

Ἑπομένως τὸ Τάμα τοῦ Κολοκοτρώνη ὅλους θὰ μᾶς ἐμπνέῃ καὶ ὅλους θὰ μᾶς ἑνώνῃ. Δεξιοὶ καὶ ἀριστεροὶ χωρᾶν στὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους. Τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους δὲν θὰ ἀνήκῃ σὲ καμία φατρία, ἀλλὰ σὲ ὅλους τοὺς Ἕλληνες καὶ φιλέλληνες. Τὸ ἀθάνατο ἑλληνικὸ πνεῦμα καὶ ἡ Ὀρθοδοξία θὰ διδάσκουν καὶ τοὺς ἄλλους λαοὺς νὰ ὁμονοοῦν, νὰ ἔχουν ἀνυπόκριτη ἀγάπη καὶ ἀλληλεγγύη μεταξύ τους, γιὰ νὰ ἑδραιωθῇ πραγματικὰ δημοκρατία, εἰρήνη, πρόοδος, εὐημερία τοῦ συνόλου, ἐλευθερία καὶ συνεργασία τῶν λαῶν τῆς γῆς.

5. Γονατίζουμε κάτω ἀπὸ τοὺς πολὺ δυσβάστακτους ὄγκους ἐργασίας καὶ ἐξόδων (ἔχουμε πολὺ δυσβάστακτο ἔργο, ἀλλὰ ταυτόχρονα καὶ ἐπεῖγον, δὲν μένει καιρὸς γιὰ χάσιμο).

Ἔχουμε τὸ χρέος γιὰ τεράστιους πνευματικοὺς καὶ κοινωνικοὺς ἀγῶνες, (ὅπως π.χ. γιὰ τὴν πραγματοποίησι τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ὅπως ὀνομάσθηκε ἀπὸ τοὺς Ἐθνομάρτυρες Θεόδωρο Κολοκοτρώνη καὶ ἀπὸ ὅλους τοὺς ἄλλους Ἐθνομάρτυρες τῆς Ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας)  καὶ ἀπευθύνουμε ἔκκλησι γιὰ ἔμπρακτη συμπαράστασι.

Πρέπει νὰ ἀξιοποιήσουμε ἀκόμη καὶ τὴν μία ὥρα, ὅποιος μπορεῖ. Ἀρκεῖ μὲ συνέπεια, συνέχεια, ἀνιδιοτέλεια, ταπεινοφροσύνη καὶ πνεῦμα συνεργασίας, ἀγωνιστικότητος καὶ ἰδεολόγων ἐθελοντῶν θὰ κάνουμε θαύματα.

Καθημερινῶς οἱ ἀνάγκες πολλαπλασιάζονται. Ἔτσι, μὲ ὀμορφιὰ καὶ ταπεινοφροσύνη, θὰ ἀναβλύζουν τὰ ἔργα μας ἀπὸ παντοῦ ὡς ἅγιο μύρο προόδου καὶ ἀνθρωπιᾶς, ὥστε ὁ Ἑλληνισμὸς καὶ ἡ Ὀρθοδοξία νὰ γίνουν ὁ διαρκής, ἀειθαλλής, ἐνάρετος δάσκαλος τῆς ἀνθρωπότητος. Σὲ αὐτὸ θὰ συμβάλῃ ἀφαντάστως καὶ ἡ μοναδικὴ νοηματικὴ γλῶσσα τοῦ κόσμου, ἡ Ἑλληνική.

6. Οἱ ἀποφάσεις τῶν Ἱερῶν Συνόδων ἀπὸ 8.6.2012 καὶ 14.5.2013 ὁρίζουν νὰ πραγματοποιηθῇ ἀμέσως τὸ Τάμα τοῦ Ἔθνους καὶ νὰ γίνουν  τὰ ἐγκαίνια τὴν 25.3.2021.

Καλέστε καὶ τοὺς φίλους σας καὶ τὶς φίλες σας καὶ ἐλᾶτε νὰ γίνετε συναντιλήπτορες καὶ συναγωνιστές μας.

Ἐπιλέξτε ὅποιο ὡράριο σᾶς βολεύει. Ἒνημερῶστε καὶ φιλικὰ πρόσωπα, ποὺ ἐπιθυμεῖτε νὰ ἔρχεσθε στὸ ἴδιο ὡράριο, ὅπως θέλετε καὶ ὅπως σᾶς 

Θὰ ἐπιτελέσετε μέγιστο καὶ ἱστορικῆς σημασίας 

Δὲν θὰ εἶσθε οἱ ἀφανεῖς, ἀλλὰ οἱ εὐλογημένοι δημιουργοὶ κοινωφελῶν ἔργων πρὸς δόξα Θεοῦ, ὁ ὁποῖος τὰ πάντα ὁρᾶ.

7. Θὰ σᾶς χορηγηθοῦν πιστοποιητικὰ ἐθελοντικῆς προϋπηρεσίας.

8. Μὲ τὴν ἰδία πρόσκλησι καλοῦνται ἐθελοντὲς ἐπιστήμονες, ἰδίως εὐφυεῖς καὶ δραστήριοι νομικοὶ καὶ φιλόλογοι, γιὰ νὰ ἐπιλαμβάνωνται ἐγκαίρως καὶ εὐκαίρως ὅλων τῶν δραστηριοτήτων μας καὶ νὰ μᾶς προστατεύουν ἀπὸ κακοτοπιές, ὥστε νὰ προσπεράσουμε τὶς σατανικὲς ἀντιξοότητες «ἀβρόχοις ποσίν».

Ἀναμένουμε κατεπειγόντως.

Αὐτοσυστηθεῖτε ἐθελοντὴς ἢ ἐθελόντρια ὑπὲρ τοῦ Πανελληνίου Προσκυνήματος τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους.  

Εἶναι ὑπέρτατος καὶ ἱερὸς ὁ τίτλος.

Σᾶς εὐχαριστοῦμε θερμότατα ἐκ τῶν προτέρων.

Καλὴ ἄμεση συνάντησι.

Σωματεῖον
«ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΤΑΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ»
Ἕδρα: MOYΣΩΝ 14, 15452 ΨΥΧΙΚΟΝ
Τηλ. 0030 2103254321-2,    fax 210-3236978
e-mail: fot_gram@otenet.gr ἱστοσελίς: www.fotgrammi.gr
Ἀριθ. Ἀποφ. Πρωτοδικείου Ἀθηνῶν 3079/2008
ΑΦΜ 998406487 ΔΟΥ Ψυχικοῦ

ΠΗΓΗ:http://www.fotgrammi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=801:121113-&catid=28:2009-07-31-01-41-51

Εργαλεία Επισκεπτών

feed-image

ΝΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Τα  άρθρα, τα σχόλια και τα εν γένει κείμενα, εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους ή και των ιστοσελίδων και ιστοτόπων που τα δημοσίευσαν αρχικά. Η παρούσα ιστοσελίδα τα δημοσιεύει ή τα αναδημοσιεύει ως αρχειακό και ιστορικό υλικό και καταβάλει κάθε προσπάθεια να μην περιλαμβάνει περιεχόμενο που εμπίπτει σε νομοθετικές απαγορεύσεις. Σε καμμία περίπτωση δεν αποδέχεται, ούτε και υιοθετεί, σχόλια και χαρακτηρισμούς κειμένων που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν  ως δυσφήμιση κάθε μορφής ή παράνομη αποκάλυψη στοιχείων και δεδομένων. Αν διαπιστώσετε δημοσιευμένο περιεχόμενο που εμπίπτει σε νόμιμες απαγορεύσεις, παρακαλούμε στείλτε σχετικό e-mail στην ηλ. δ/νση : tideon at tideon.org . Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τους  όρους χρήσης και τις διευκρινίσεις για το περιεχόμενο.